Podatniczka w 2007 roku kupiła mieszkanie. W 2009 roku je sprzedała. Chce skorzystać z ulgi meldunkowej. Czy zwolnienie z PIT obejmie również grunt związany z tym mieszkaniem?

Nie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie


- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

W konsekwencji podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej musi spełnić cztery ważne warunki. Po pierwsze, podatnik musiał kupić nieruchomość w okresie między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Po drugie, podatnik musi zameldować się w mieszkaniu lub domu na co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały w przed datą zbycia. Po trzecie, musi być właścicielem mieszkania lub domu. Po czwarte, musi we właściwym urzędzie skarbowym złożyć oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia.

Ulga meldunkowa nie dotyczy jednak gruntu związanego z nieruchomością. Takie stanowisko w wydawanych interpretacjach prezentują organy podatkowe. Oznacza to, że podatnik od wartości gruntu, związanego ze zbywaną nieruchomością musi zapłacić 19-proc. PIT. Wysokość dochodu ze zbycia gruntu trzeba wykazać w PIT-36. Podatek płatny jest w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Za 2009 rok będzie to 30 kwietnia 2010 r. W tym samym terminie podatnik musi złożyć oświadczenie o korzystaniu z ulgi meldunkowej do dochodu uzyskanego ze zbycia mieszkania. Spóźnienie z oświadczeniem oznacza utratę ulgi i konieczność zapłaty podatku od całego zysku uzyskanego z tej transakcji.

Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008).