W przypadku zbycia domu zwolnienie z tytułu ulgi meldunkowej nie dotyczy gruntu.
Podatnicy sprzedający nieruchomości nabyte w latach 2007 – 2008 r. mogą korzystać z tzw. ulgi meldunkowej pozwalającej uniknąć 19-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem zameldowania w zbywanym domu lub mieszkaniu przez okres roku. Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17409 /10), zwolnienie to nie ma zastosowania do przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia gruntu, udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu czy udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu. W praktyce oznacza to, że zwolnieniu podlegają przychody ze zbycia budynku, a nie całej nieruchomości, na której on się znajduje.
Stanowisko to zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych (m.in. wyroki: WSA we Wrocławiu z 30 października 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1100/09, WSA w Gdańsku z 12 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 833/09, WSA w Poznaniu z 19 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Po 116/10). Wynika z niego, że zwolnienie z podatku samego budynku, nie jest odejściem od cywilistycznego rozumienia nieruchomości i nie zaprzecza uznaniu budynku za jej część składową. Stanowi natomiast wyraz autonomii prawa podatkowego. W ujęciu prawa cywilnego podatnik sprzedaje nieruchomość gruntową wraz z budynkiem jako całość, natomiast z punktu widzenia prawa podatkowego czynność ta spowoduje powstanie obowiązku podatkowego jedynie w stosunku do gruntu.
Taka wykładanie przepisów regulujących tzw. ulgę meldunkową prezentowana w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych zgodna jest ze stanowiskiem MF, dlatego resort nie podejmie żadnych kroków w celu objęcia ulgą meldunkową przychodów ze sprzedaży całej nieruchomości.