W najbliższym czasie spore zmiany czekają podatników, bowiem 1 października 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące przesyłania tzw. nowego pliku JPK_VAT. W ramach tego pliku będzie przesyłana nie tylko ewidencja VAT (jak dotychczas), ale również deklaracje VAT. Kto będzie musiał go wysłać, a kto będzie z tego obowiązku zwolniony?

Resort finansów na swojej stronie internetowej wymienia liczne korzyści płynące dzięki nowym regulacjom. Przykładowo dzięki nowemu plikowi JPK_VAT:

 • zamiast składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT przedsiębiorca będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna;
 • przedsiębiorca nie będzie składać odrębnie dublujących się informacji;
 • zmniejszą się obciążenia sprawozdawcze dla podatników VAT, co uprości rozliczenia z urzędem skarbowym;
 • zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS);
 • zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skróci się czas wykonywania czynności kontrolnych;
 • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

W praktyce – podobnie jak w przypadku dotychczas przesyłanego pliku JPK_VAT – zasady obowiązujące przy sporządzaniu oraz przesyłaniu nowego pliku JPK_VAT w znacznej części będą kreować informacje oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Najważniejszym dokumentem w tym zakresie będzie opublikowana przez to Ministerstwo Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją. To właśnie z tej Broszury wynikają m.in. opisy pól nowego pliku JPK_VAT.

Ważne: Od 1 października 2020 r. będą przesyłane nowe pliki JPK_VAT będące dokumentem elektronicznym wspólnym dla ewidencji VAT oraz deklaracji VAT. Zasady sporządzania i przesyłania nowych plików JPK_VAT będą wynikać przede wszystkim z przepisów wykonawczych, opublikowanych przez MF struktur nowego pliku JPK_VAT oraz wyjaśnień MF.

>>>> Więcej o nowym JPK_VAT przeczytasz w książce „Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją”<<<<

Obowiązek składania deklaracji VAT. Kogo dotyczy?

Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na podatnikach VAT jest obowiązek składania deklaracji VAT. W deklaracjach tych podatnicy dokonują rozliczeń związanych z VAT, których efektem jest wykazanie kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz sposobu zadysponowania taką nadwyżką.

Obowiązek składania deklaracji VAT wynika przede wszystkim z przepisów art. 99 ust. 1, 2 i 3 ustawy o VAT. Dotyczy on wszystkich podatników VAT, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów są z niego zwolnieni. Zasadą jest zatem istnienie obowiązku składania deklaracji VAT, natomiast brak takiego obowiązku jest wyjątkiem od zasady.

Z art. 99 ust. 7 ustawy o VAT wynika, że istnieją dwie grupy podatników zwolnionych z obowiązku składania deklaracji VAT, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 i 3 ustawy o VAT.

Podatnicy zwolnieni ze składania deklaracji VAT:

 • Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT (Są to podatnicy korzystający z tzw. zwolnienia podmiotowego).
 • Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Zwolnienie takich podatników z obowiązku składania deklaracji VAT nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Podatnicy ci mają bowiem obowiązek składania deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 i 3 ustawy o VAT, jeżeli:

 • przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego na podstawie przepisów art. 87 ustawy o VAT lub na podstawie przepisów wykonawczych (art. 99 ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT),
 • są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 90c lub art. 91 ustawy o VAT (art. 99 ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT),
 • są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, albo uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o VAT (art. 99 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT).

Z obowiązku składania deklaracji VAT zwolnieni są również podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Jednak i to zwolnienie nie ma charakteru bezwzględnego. Jak bowiem stanowi art. 99 ust. 7b ustawy o VAT, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.