Od rozliczenia za październik 2020 r. podatnicy będą wysyłać ewidencję i deklarację w formacie nowego JPK_V7M/JPK_V7K. Wiąże się z tym obowiązek wpisywania specjalnych kodów oznaczających rodzaj towaru lub usługi, transakcji oraz dokumentu będącego podstawą wpisu do ewidencji.

Od 1 października podatnicy będą wpisywali odrębne oznaczenia w ewidencji sprzedaży i odrębne w ewidencji zakupów. W ewidencji sprzedaży będą to kody towarowe GTU, oznaczenia transakcji oraz dowodów sprzedaży.

W ewidencji zakupów nabywcy będą posługiwać się tylko dwoma kodami oznaczając transakcje objęte wymienionymi w rozporządzeniu procedurami. Poza tym będą posługiwać się kodami przy
oznaczaniu dowodów zakupu.

Lp. Rodzaj nabycia Zasady stosowania dodatkowych oznaczeń Rodzaj oznaczenia
1 2 3 4
1. Import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy Oznaczeniu podlega podatek naliczony z tytułu importu towarów, zarówno gdy VAT rozliczany jest zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jak i płacony na podstawie dokumentu celnego lub deklaracji importowej. Import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT to import rozliczany w deklaracji VAT. IMP
2. Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności Oznaczeniu podlegają transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, tj. spełniające następujące warunki: 1. Podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. 2. Otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT albo zapłatę zaliczki na poczet towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. 3. Kwota brutto na tej fakturze przekracza 15 000 zł, albo kwotę tę przekracza wartość zaliczki. 4. Płatność nie jest dokonywana w drodze potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego; to wyłączenie będzie mieć zastosowanie w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane (zob. art. 108a ust. 1d ustawy o VAT). 5. Płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 701), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dostawy był: · partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub · jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (zob. art. 108a ust. 1e ustawy o VAT). Uwaga Transakcje podlegające obowiązkowemu split payment powinny mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Jak wynika z broszury informacyjnej MF, brak takiego oznaczenia na fakturze nie zwalnia nabywcy z wpisania kodu MPP do ewidencji, gdy transakcja podlega takiemu obowiązkowi. Nie wpisujemy natomiast takiego oznaczenia do ewidencji, gdy sprzedawca błędnie oznaczył fakturę „machanizm podzielonej płatności”. MPP
Reklama

Sprawdź, jak prawidłowo stosować nowe kody w ewidencji i JPK_VAT >>> https://promocje.infor.pl/kodyjpk/