Podatnicy VAT składają deklaracje za okresy miesięczne lub kwartalne. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych zmian w tym zakresie. Bez zmian pozostał także termin przesyłania informacji o ewidencji VAT. Informacje te nadal będą przesyłane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Wejście w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT nie zmieni terminów składania deklaracji VAT oraz przesyłania informacji o ewidencji VAT. I tak:

  • deklaracje VAT za okresy miesięczne nadal będą składane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (art. 99 ust. 1 ustawy o VAT),
  • deklaracje VAT za okresy kwartalne nadal będą składane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą (art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT).
Reklama

Z kolei informacje o ewidencji VAT nadal będą przesyłane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT).

Reklama

>>>> Więcej o nowym JPK_VAT przeczytasz w książce „Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją”<<<<

W świetle powyższego podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne będą obowiązani przesyłać nowe pliki JPK_VAT (w wariancie JPK_V7M) w pełnym zakresie (tj. z wypełnioną zarówno częścią deklaracyjną, jak i częścią ewidencyjną) co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (art 109 ust. 3b ustawy o VAT). Natomiast podatnicy składający deklaracje VAT za okresy kwartalne:

  • za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
  • za drugi miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia trzeciego miesiąca kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
  • w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) z wypełnionymi obiema częściami, z zastrzeżeniem, że w części deklaracyjnej będą obowiązani wskazać dane dotyczące całego zakończonego kwartału, a w części ewidencyjnej – jedynie trzeciego miesiąca tego kwartału.
Ważne: Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, nowy plik JPK_VAT trzeba będzie przesłać najpóźniej następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Terminy te będą ustalane z uwzględnieniem przepisów art. 12 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień terminu na przesłanie nowego pliku JPK_VAT będzie przypadać na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważany będzie następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej). Oznacza to również, że termin przesyłania nowego pliku JPK_VAT będzie uważany za zachowany, jeżeli przed jego upływem plik zostanie wysłany do organu podatkowego, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru (art. 12 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej).