Daninę od nieruchomości komercyjnych płaci ten, kto wybudował budynek na cudzym gruncie i zaczął go amortyzować, a nie właściciel nieruchomości – wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Dotyczy ona problemu, który opisaliśmy w artykule „Jest luka w podatku minimalnym” (DGP nr 130/2019). Chodzi o sytuacje, w których przedsiębiorca bierze grunt w najem lub w dzierżawę i wznosi na nim budynek o wartości początkowej ponad 10 mln zł, a następnie zaczyna go wynajmować. Powstaje pytanie, czy podatek od przychodów z budynków (zwany wcześniej podatkiem minimalnym) powinien płacić właściciel nieruchomości, czy przedsiębiorca, który zarabia na inwestycji zlokalizowanej na cudzym gruncie.
Przed 2019 r. przepisy wprost wskazywały, że jeśli środek trwały został oddany do używania, to obowiązki podatkowe ciążą na tym, kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Wynikało tak z nieobowiązującego już brzmienia art. 24b ust. 12 ustawy o CIT (i odpowiednio 30g ust. 12 ustawy o PIT).
Od 1 stycznia 2019 r. przepisy się zmieniły i dotychczasowa zasada dotyczy wyłącznie budynków oddanych w leasing (art. 24b ust. 17 ustawy o CIT i art. 30g ust. 17 ustawy o PIT).
W interpretacji z 18 czerwca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.121.2019.1.JC) dyrektor KIS wysnuł z tego wniosek, że skoro przedsiębiorca nie jest właścicielem gruntu, to nie powinien płacić podatku od przychodów z budynków, nawet jeśli amortyzuje budynek wzniesiony na tym gruncie.
Z kolei cytowani przez DGP eksperci wskazywali, że podatku mógłby uniknąć także właściciel gruntu, bo w takiej sytuacji nie on uzyskuje przychody z wynajmu. To by oznaczało, że powstała luka i daniny nie zapłaci nikt.

MF inaczej

W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów odcięło się od wykładni dyrektora KIS. Wyjaśniło, że podatek powinien zapłacić ten, kto amortyzuje budynek.
„W konsekwencji, podatnik, który wybudował budynek na cudzym gruncie, który to budynek stanowi u niego środek trwały, jest podatnikiem tego podatku. Za takim stanowiskiem przemawia także to, iż omawiany podatek jest zasadniczo neutralny podatkowo, z uwagi na możliwość odliczenia tego podatku od podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych (zarówno od zaliczek na podatek, jak i od podatku obliczonego za rok podatkowy)” – tłumaczył resort.

Dyrektor KIS zmienia zdanie

Wykładnię MF potwierdza najnowsza interpretacja dyrektora KIS. Pytanie fiskusowi zadali wydzierżawiający (właściciel gruntu), jak i przedsiębiorca, który wybudował na nim centrum handlowe, wprowadził do ewidencji środków trwałych i zaczął amortyzować.
Właściciel gruntu uważał, że nie powinien płacić podatku od przychodów z budynku, bo nie on je uzyskuje. Z kolei dzierżawca zwracał uwagę na to, że nie jest właścicielem gruntu. Powołał się na wspomnianą już interpretację dyrektora KIS z 18 czerwca 2019 r.
Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że podatek minimalny powinien wpłacać ten, kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych, czyli dzierżawca. Posiadanie lub nieposiadanie prawnego tytułu własności nieruchomości komercyjnej nie przesądza więc ostatecznie o konieczności wpłaty daniny – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 lutego 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.509.2019.1.AW