Jeżeli odpowiedź na pytanie podatnika zależy od przeprowadzenia postępowania dowodowego i analizy prawa cywilnego, to fiskus nie wyda interpretacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o założoną w 1992 r. spółkę cywilną, która przez lata wielokrotnie ulegała przekształceniom osobowym i udziałowym. Podstawą tych zmian były aneksy do umowy, zawierane w zwykłej formie pisemnej. W 2016 r. spółka spytała fiskusa, czy w związku z nieważnością tych aneksów zachowała od 1992 r. do chwili obecnej status czynnego podatnika VAT.
Organ interpretacyjny odmówił wydania interpretacji. Wyjaśnił, że wszczęcie postępowania interpretacyjnego jest możliwe tylko na podstawie wniosku, którego sposób sformułowania pozwala na wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia. Tych warunków nie spełniał – zdaniem fiskusa – wniosek podatnika. Najpierw bowiem należałoby ocenić ważność aneksów w kontekście przepisów pozapodatkowych, przede wszystkim kodeksu cywilnego. Dopiero to byłoby podstawą udzielenia odpowiedzi na pytanie spółki.
Spółka poskarżyła się do sądu na odmowę wydania interpretacji, ale przegrała w obu instancjach. WSA w Bydgoszczy przyznał rację fiskusowi, że odpowiedź na pytanie spółki wymagałaby przeprowadzenia postępowania dowodowego, a nie jest to możliwe w ramach postępowania interpretacyjnego (sygn. akt I SA/Bd 556/17).
Również NSA podkreślił, że postępowanie interpretacyjne ma charakter szczególny i odrębny. Organ interpretacyjny nie może badać w nim okoliczności, które mogą być rozstrzygnięte na etapie postępowania podatkowego lub kontrolnego, tj. zastrzeżonych dla innego trybu rozstrzygania. Ponieważ organ interpretacyjny takiego postępowania dowodowego nie prowadzi, to wydana spółce interpretacja miałaby charakter warunkowy („strona jest podatnikiem VAT, o ile...”). A to jest niedopuszczalne, ponieważ taka interpretacja byłaby pozbawiona swojej mocy ochronnej – stwierdził NSA.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 13 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 1842/17.