Firma, która montuje kupione systemy alarmowe przy pomocy własnych pracowników, nie musi rozliczać kosztów ich wynagrodzeń poprzez odpisy amortyzacyjne – orzekł NSA.
Stwierdził, że poczta może odliczać od przychodu całość wynagrodzenia w dacie wypłaty. Spór w tej sprawie toczyła z fiskusem Poczta Polska. We wniosku o interpretację podała, że kupuje systemy zabezpieczające, takie jak sygnalizacja włamania i napadu, telewizja dozorowa i kontrola dostępu. Po zamontowaniu i oddaniu do ich użytkowania będą one stanowiły środki trwałe.
Poczta podjęła decyzję o zakupie ich bez montażu. Zainstalowaniem systemów w urzędach pocztowych mieli bowiem zająć się obecni pracownicy poczty, zatrudnieni do wykonywania różnych czynności technicznych, takich jak np. drobne naprawy, remonty itp.
Wątpliwości dotyczyły tego, w jaki sposób ująć w kosztach wypłacane im wynagrodzenia, premie oraz trzynastą pensję.
Poczta uważała, że powinna postępować tak jak dotychczas, a więc ujmować je w kosztach w dacie wypłaty. Podkreśliła, że ani wynagrodzenia, ani premie ani trzynastki nie są skorelowane z liczbą wykonanych montaży.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się jednak na ujmowanie całości wynagrodzeń bezpośrednio w kosztach. Stwierdził, że poczta powinna wyodrębniać z tej puli część należną pracownikowi za montaż, zaliczać ją do wartości początkowej środka trwałego i ujmować w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne.
Organ wskazał na art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, który mówi, że za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Wśród nich przepis wymienia m.in. koszty montażu, instalacji i uruchomienia.
Poczta przegrała w WSA w Warszawie. Sąd zgodził się z fiskusem, by zaliczać do kosztów nabycia środka trwałego także wynagrodzenie pracowników, którym powierzono wykonanie montażu. Podkreślił, że może to być tylko ta część wynagrodzenia, która faktycznie odpowiada pracy wykonanej przy instalowaniu systemów.
Wyrok ten uchylił Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że montaż systemów alarmowych ma ewidentny związek z ogólną działalnością poczty. – W związku z tym wynagrodzenia pracowników nie muszą być dzielone i w części dotyczącej montażu zaliczane do wartości początkowej środka trwałego – wyjaśnił sędzia Stanisław Bogucki.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 17 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3571/17.