Podatnicy będą mogli uniknąć ograniczeń dotyczących zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne. Będzie też nowa procedura zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu i możliwość zawarcia umowy o współdziałanie z fiskusem.
Zmiany przewiduje projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA), który wczoraj przyjął rząd.

Wskazany pośpiech

Podatnicy, którzy chcą uwzględnić w kosztach pełne wydatki na usługi niematerialne poniesione w 2018 i 2019 r., muszą złożyć wnioski o wydanie zwykłych APA do 31 grudnia br.
– Złożenie wniosku 1 stycz nia 2020 r. lub później pozbawi podatników istotnych korzyści – mówi Łukasz Kupryjanczyk, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 r. wydatki na usługi niematerialne są limitowane. Zgodnie z art. 15e ustawy o CIT do kosztów można zaliczyć jedynie wydatki na ten cel do wysokości 3 mln zł plus 15 proc. EBITDA. Limit nie obowiązuje, jeśli podatnik posiada APA.
Dotychczas podatnicy wstrzymywali się ze składaniem wniosków o ich wydanie, bo resort finansów zapowiadał wprowadzenie uproszczonych APA. Miały one być szybciej wydawane (w ciągu trzech miesięcy) i mniej kosztowne (20 tys. zł) niż zwykłe (do 200 tys. zł). Przepisy o uproszczonych APA wypadły jednak z projektu. Podatnikom, którzy chcą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na usługi niematerialne przekraczające limit z art. 15e, pozostaje więc złożenie zwykłego APA.

Podmioty zagraniczne

Resort Finansów zdecydował też, że przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych zostaną przeniesione z ordynacji podatkowej do ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Zakres wniosku o wydanie APA został w znacznym stopniu ujednolicony z zakresem lokalnej dokumentacji cen transferowych, co – jak przekonuje MF – pozwoli ograniczyć nakład pracy związany z przygotowaniem wniosku o APA.
Nowością będzie też możliwość wystąpienia o uprzednie porozumienie przez zagranicznych inwestorów, którzy dopiero planują utworzyć w Polsce podmiot zależny. APA będzie wydawane dla krajowego podmiotu powiązanego z zagranicznym inwestorem.
Projekt zakłada również, że fiskus będzie zasadniczo weryfikował, czy podmioty powiązane stosują APA, w trybie czynności sprawdzających, a nie – jak obecnie – kontroli podatkowej. Ten ostatni tryb będzie standardem jedynie w dwóch przypadkach – gdy APA będzie dotyczyć zagranicznych inwestorów oraz polskich, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie niestosowania się do nich przez podmioty powiązane.

Podwójne opodatkowanie

Do projektu zostały przeniesione dwie dotychczasowe procedury rozstrzygania sporów o podwójne opodatkowanie i dodana nowa, do której zobowiązuje nas dyrektywa Rady 2017/1852 z 10 października 2017 r. MF chce, aby wszystkie trzy procedury były w jednej ustawie, co ułatwi życie podatnikom.
Nowa procedura dotyczy rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi UE o to, któremu z nich należy zapłacić podatek. Będzie ona wszczynana, podobnie jak dwie pozostałe, na wniosek osób lub firm, a nie z urzędu. Państwa będą miały dwa lata na ustalenie, której z nich należy się podatek. Jeśli nie dojdą do porozumienia, powołana zostanie komisja doradcza, do której wejdą m.in. przedstawiciele obu państw i niezależni eksperci. Jej ustalenia będą wiążące dla obu państw, chyba że wcześniej same dojdą one do innego rozwiązania.
Pozostałe dwie procedury, które przewiduje projekt, dotyczą postępowań prowadzonych na podstawie:
  • konwencji arbitrażowej,
  • umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Pierwsza ma zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu dochodów podmiotów powiązanych (w przypadku korekty ich zysku), a druga rozstrzygać spory powstałe w wyniku stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowy o współdziałanie

Projekt przewiduje też wprowadzenie zupełnie nowego rozwiązania do ordynacji podatkowej, czyli umowy o współdziałanie między fiskusem i największymi podatnikami (o przychodach powyżej 50 mln euro). Firmy, które zdecydowałyby się na kooperację ze skarbówką, będą musiały złożyć wniosek do fiskusa i przejść wstępny audyt swoich rozliczeń. Będą mogli go przeprowadzić doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Po zawarciu porozumienia działalność firmy będzie musiała być transparentna dla Krajowej Administracji Skarbowej.
Spółka, która podpisze umowę z fiskusem, będzie korzystać z pewnych przywilejów: będzie mogła uwzględniać w kosztach pełne wydatki na usługi niematerialne, nie będzie wobec niej stosowana klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Ponadto fiskus nie będzie mógł zakwestionować przyjętej metody ustalania cen transferowych.
Projekt ma (z pewnymi wyjątkami) wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd