Prawo do zwolnienia z VAT stracą od września br. nie tylko handlujący elektroniką wyłącznie na odległość, lecz także ci, którzy prowadzą sprzedaż głównie stacjonarną, a tylko częściowo przez internet lub telefon.
Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Przypomnijmy, powodem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Część firm unika bowiem opodatkowania, oferując np. nowe telefony jako używane. Dlatego od września br. zwolnienie z VAT stracą podatnicy z obrotami do 200 tys. zł, którzy handlują w sieci lub przez telefon m.in. elektroniką, sprzętem elektrycznym, RTV i AGD, kosmetykami, częściami do samochodów i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy), a także świadczący usługi ściągania długu, w tym faktoringu.
Jak podkreśla MF, nie ma znaczenia, czy podatnik sprzedaje nowe towary czy używane.
Podatnik straci zwolnienie, jeśli:
  • dojdzie do zawarcia umowy (na dostawę wskazanych towarów) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
  • nie będzie fizycznej obecności stron,
  • sprzedaż będzie na odległość (internetowa lub telefoniczna).
Ze stanowiska resortu wynika, że chodzi o transakcje przeprowadzane zarówno przez sklep internetowy, jak i np. platformy internetowe. Zwolnienie stracą nie tylko przedsiębiorcy handlujący wyłącznie na odległość. Odczują to także ci, którzy prowadzą sprzedaż głównie stacjonarną, a tylko częściowo przez internet lub telefon.
– Istotne jest to, czy przedsiębiorca zorganizował w swojej działalności system zawierania umów na odległość – tłumaczy MF.
Dla wszystkich podatników oferujących wymienione towary i usługi na odległość (przez internet lub telefon) oznacza to konieczność rozliczania VAT niezależnie od wartości obrotu. Nowelizacja nie przewiduje w tym zakresie przepisów przejściowych, na co wskazywaliśmy w połowie lipca w artykule „Brak przepisów przejściowych w VAT. Sklepy elektroniczne z trudem rozliczą podatek” (DGP nr 135/2019).
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania DGP
Wprowadzany od 1 września br. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT rozszerza katalog podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego w VAT, o podatników dokonujących dostaw m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna). To zmiana, która uszczelnia system VAT i ogranicza szarą strefę w tych obszarach, w których zidentyfikowaliśmy duże nasilenie tego niekorzystnego dla wszystkich zjawiska.
Generalnie nie każda dokonana przez internet sprzedaż towarów wskazanych w ww. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT będzie oznaczała dla podatnika utratę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
Podatnik utraci prawo do korzystania ze zwolnienia, jeżeli łącznie wszystkie wskazane w tym przepisie przesłanki zostaną spełnione, a więc:
• dojdzie do zawarcia umowy (na dostawę wskazanych towarów) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
• brak będzie jednoczesnej fizycznej obecności stron,
• wyłączne wykorzystanie jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna).
Powyższy przepis wzorowany jest na określeniu umowy zawartej na odległość, zdefiniowanym w art. 2 pkt 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), do której nie odwołano się wprost w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT jedynie z uwagi na to, że odwoływał się do wąskiego katalogu nabywców (tylko konsumentów). Wykładnia wskazanego przepisu z ustawy o prawach konsumenta będzie zatem pomocna w ustaleniu przesłanek do zidentyfikowania sprzedaży w sposób określony w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT. Można m.in. wskazać, że w świetle przepisów o prawach konsumenta umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość obejmuje zarówno systemy stworzone przez przedsiębiorcę, np. sklep internetowy, jak i systemy, z których przedsiębiorca korzysta, np. platforma internetowa.
Nie jest też wymagane, aby cała działalność przedsiębiorcy polegała na sprzedaży na odległość. Istotne jest, aby przedsiębiorca zorganizował w swojej działalności taki system zawierania umów.
Natomiast w świetle wprowadzanego przepisu art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT nie ma znaczenia, czy podatnik dokonuje dostawy nowych czy używanych towarów (istotny jest sposób dokonania dostawy określony w tym przepisie). Co więcej, wprowadzenie ww. przepisu było uzasadnione unikaniem opodatkowania w obrocie tymi towarami, przykładowo nowe telefony były oferowane jako towary używane i stosowane było do nich opodatkowanie VAT marża.
W odpowiedzi wskazano na generalne przesłanki w zakresie wyłączenia korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw towarów zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT. Przesłanki te należy każdorazowo dostosowywać do indywidualnych przypadków.