Podatnik, który nie odpowie na wezwanie organu podatkowego, będzie mógł w przyszłym roku zostać ukarany karą w wysokości do 2800 zł – wynika z obwieszczenia ministra finansów.
Oznacza to, że kwota kary porządkowej nie zmieni się w stosunku do tegorocznego limitu. Nowy limit podał minister finansów w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Polskim (M.P. z 2019 r. poz. 746). W przyszłym roku zwiększy się natomiast limit dotyczący zastawu skarbowego.
Przypomnijmy że karę porządkową organ może nałożyć na stronę (m.in. podatnika), jego pełnomocnika, a także świadka lub biegłego, którzy nie spełnili żądania organu wskazanego w wezwaniu. Chodzi o sytuacje, gdy podatnik:
  • bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się osobiście np. w siedzibie organu, lub
  • bezzasadnie odmówił wyjaśnień, zeznań (lub ich nie złożył), wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności w terminie wyznaczonym przez organ, lub
  • bezzasadnie odmówił okazania lub nie przedstawił w wyznaczonym terminie dokumentów, do czego zobowiązują go przepisy prawa, a także ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
  • bez zezwolenia organu opuścił miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.
Minister finansów w kolejnym obwieszczeniu (M.P. z 2019 r. poz. 747) wskazał limit zaległości, który uzasadnia ustanowienie zastawu skarbowego. W 2020 r. wzrośnie on do 13 tys. zł (obecnie jest to 12 800 zł). Limit co roku jest aktualizowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku. Kwota na kolejny rok nie zmienia się jedynie wtedy, gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną.
Przypomnijmy, że zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego w związku ze zobowiązaniami podatkowymi oraz zaległościami podatkowymi, a także odsetkami za zwłokę od tych zaległości. Zastaw przysługuje na wszystkich rzeczach ruchomych oraz prawach majątkowych będących własnością podatnika (oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka), jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw w dniu ustanowienia zastawu jest równa co najmniej kwocie wynikającą z obwieszczenia (w 2020 r. 13 tys. zł). Zastawem nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz te, które mogą być przedmiotem hipoteki.
Od 2020 r. limit zaległości uzasadniający ustanowienie zastawu wyniesie 13 tys. zł