W jakim terminie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych przekazują sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli podmioty te prowadzą rozliczenia zgodne z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 10 lipca 2019 roku. 30 czerwca zaś mija termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Co istotne, zmiana w ustawie o rachunkowości z 1 października 2018 roku nie wpłynęła na kalendarium sporządzania i składania rocznych raportów. Zmieniła natomiast formę ich składania. Tradycyjne dokumenty zostały zastąpione plikami XML, co obliguje przedsiębiorców do zadbania o podpisy elektroniczne. Jak podpisać sprawozdanie finansowe? Sprawdź>>>

MF odpowiada:

W jaki sposób jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej po 1 października 2018 r.?

Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacje, stowarzyszenia), będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej i składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie przedmiotowego obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.