Firmy mają już za sobą etap sporządzenia i podpisania rocznych raportów, część z nich przekazała już sprawozdanie właściwym organom. Przypominamy, na jakie daty trzeba zwrócić uwagę zarówno w przypadku fundacji, podatników CIT, jednostek wpisanych do KRS, jak i osób fizycznych.

Procedura sporządzania i składania sprawozdań finansowym wbrew pozorom nie zmieniła się. Zmianie uległa forma raportów, gdyż nowela ustawy o rachunkowości 1 października minionego roku zobligowała firmy do sprawozdawczości w postaci XML. Terminy nie zmieniły się. Oto najważniejsze, przyszłe i minione daty związane z rocznymi raportami.

31 marca 2019 roku

To był ostatni dzwonek na samo sporządzenie sprawozdania finansowego. Najwięcej trudności przysporzył wówczas podpis sprawozdania. Raport w postaci XML musi być opatrzony podpisem elektronicznym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki. Chodzi zatem o każdego członka zarządu i osobę odpowiedzialną za księgowość w firmie. Bez względu na to, gdzie funkcjonuje zarząd firmy i czy w jego skład wchodzą cudzoziemcy - podmioty powinny posiadać podpis elektroniczny. Chodzi o kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

30 kwietnia 2019 roku

To termin na złożenie sprawozdania dla osób fizycznych. Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Podmioty te mogły to zrobić za pośrednictwem ministerialnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe albo wykorzystując komercyjne programy do księgowości elektronicznej.

30 czerwca 2019 roku

Kolejny etap to zatwierdzenie dokumentu, co nie wymaga firmy elektronicznej. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (zarządu firmy) nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli zatem firma rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym – termin na zatwierdzenie sprawozdania mija 30 czerwca 2019 roku. Co istotne, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek - które są do tego zobowiązane - także sprawozdanie z działalności, raportuje się właściwym dla jednostki organom.

10 lipca 2019 roku

To termin ważny m.in. dla fundacji i stowarzyszeń. Podatnicy CIT, którzy nie są wpisani do KRS, a których roczne raporty badane są przez biegłego rewidenta składają w tym terminie zatwierdzone sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego. Jak podpowiada resort finansów „wypełnienie tego obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.”

15 lipca 2019

To termin na złożenie sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podmioty w pisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Ta data dotyczy jednostek, które rozliczają się zgodnie z rokiem kalendarzowym – mają wówczas 15 dni na złożenie raportu od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Co istotne, podmioty nie składają już sprawozdań do urzędu skarbowego.