Mija termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Podpisy zarządu muszą znaleźć się na rocznych raportach do końca czerwca. Od tego momentu, podmioty wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS mają ponad 2 tygodnie na złożenia sprawozdania.

15 lipca to termin na złożenie sprawozdania finansowego przez podmioty wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Ta data dotyczy jednostek, które rozliczają się zgodnie z rokiem kalendarzowym – mają wówczas 15 dni na złożenie raportu od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Co istotne, podmioty te nie składają już sprawozdań do urzędu skarbowego W ich przypadku Krajowy Rejestr Sądowy przekaże złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (w konsekwencji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Co ważne, 1 października 2018 roku weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości. Odtąd każde sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. O tym, jak podpisać sprawozdanie finansowe przeczytasz tutaj>>>

Dodatkowo sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Jak informuje resort finansów, scan sprawozdania finansowego sporządzonego przez jednostkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w postaci papierowej nie będzie odpowiadał powyższym wymogom.

MF odpowiada

Czy jednostka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS może przesłać sprawozdanie finansowe do KRS za pomocą opublikowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe?

Nie, przygotowana przez Ministerstwo Finansów aplikacja nie jest przeznaczona do wypełniania przedmiotowych obowiązków przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe została przygotowana w celu umożliwienia sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są przesłać sprawozdanie finansowe do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości>>>