Właściciele nieruchomości, lasów lub gruntów rolnych muszą wywiązać się z obowiązków podatkowych. 15 marca mija termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zarówno podatek od nieruchomości, jak i rolny i leśny opłaca się w 4 ratach. Pierwszy termin wywiązania się z tego obowiązku mija 15 marca. Kolejne raty należy opłacić kolejno do 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek od nieruchomości w 2019 roku

Zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych opłacić go muszą właściciele a także użytkownicy wieczyści gruntów i budowli. W tym roku na skutek inflacji, podatnicy zapłacą więcej. Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. O konkretnej kwocie podatku decyduje gmina. Samorządowcy nie mogą jednak wyznaczyć opłaty wyższej niż ta, przewidziana w obwieszczeniu. Dowiedz się więcej>>>

Podatek rolny w 2019 roku

Od użytków rolnych zajętych na działalność rolniczą należy uiszczać kwartalnie podatek rolny. Stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez GUS, choć gminy mogą ją obniżać. W 2019 podatek ten wynosi: dla gruntów gospodarstw rolnych - 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych - 271,8 zł od 1 ha fizycznego. Podatnikom przysługuje jednocześnie szereg zwolnień i ulg. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>>

Podatek leśny w 2019 roku

Tu przedmiot opodatkowania stanowią lasy, a zatem grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Ustawodawca do zapłaty zobowiązał właścicieli, posiadaczy a także użytkowników wieczystych lasów. Dowiedz się, jakie stawki podatku obowiązują w tym roku>>>

Co istotne, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Zasada ta dotyczy zarówno podatku leśnego jak i rolnego.