Właściciele lasów nie unikną opodatkowania. Zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych są oni zobowiązani do uiszczenia podatku leśnego. Przypominamy o obowiązujących stawkach tego podatku i najważniejszych terminach.

Co podlega opodatkowaniu? Przedmiot opodatkowania stanowią lasy, a zatem grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci? Ustawodawca do zapłaty zobowiązał właścicieli, posiadaczy a także użytkowników wieczystych lasów.

Stawki podatku leśnego w 2019 roku

  • od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
  • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc. stawki określonej wyżej.

Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Kto nie musi płacić?

Podatnik uniknie zapłaty w przypadku posiadania lasu z drzewostanem w wieku do 40 lat, wpisanego do rejestru zabytków lub stanowiącego użytek ekologiczny. Do zwolnionych podmiotów należą też uczelnie, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty i instytucje naukowe i badawcze.

Kiedy i jak płaci się podatek?

Podobnie jak podatek rolny czy podatek od nieruchomości, osoby fizyczne powinny uiścić podatek rolny w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

Co istotne, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić przelewem na konto organu podatkowego. Osoby fizyczne mogą również płacić gotówką (jeżeli pobór podatku odbywa się w formie inkasa).