W przyszłym roku podatnicy zapłacą więcej. Opłaty wzrosną za sprawą inflacji. W 2019 roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 1,6 proc. – wynika z obwieszczenia Ministra Finansów ws. górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.

Informacja opublikowana przez resort finansów dotyczy podatku do nieruchomości, środków transportu, podatku leśnego i rolnego, a także opłat; reklamowej, targowej, uzdrowiskowej, miejscowej i opłat od posiadania psa. Wyjaśniamy, kto musi opłacać podatki lokalne, w jakim terminie i jakich maksymalnych kosztów oczekiwać w 2019 roku.

OPŁATY LOKALNE W 2019 ROKU

  • Opłata od posiadania psów. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Oczywiście są wyjątki. Opłat unikną członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz niepełnosprawni. Zwolnione z opłat są też osoby w wieku powyżej 65 lat. W 2019 roku opłata ta nie może być wyższa niż 123,18 zł.
  • Opłata miejscowa. Pobiera się ją od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Chodzi także o miejscowości znajdujące się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Nie pobiera się opłaty miejscowej od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa. W 2019 roku maksymalna stawka wynosi niż 2,26 zł.
  • Opłatę uzdrowiskową zaś pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Maksymalna stawka to 4,40 zł.
  • Opłata reklamowa dotyczy tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Pobierana może być jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (uchwalone przez radę gminy). Stawka w 2019 roku wynosi 2,54 zł.
  • Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Maksymalna stawka opłaty to 778,20 zł.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

WAŻNE: Przedstawione poniżej stawki podatków lokalnych są maksymalnymi kwotami, jakimi gmina może obciążyć mieszkańców w drodze odrębnej uchwały.

Podatek rolny i leśny

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu).

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, opłatę podatku rolnego można rozłożyć na cztery raty w przypadku, gdy kwota daniny przekracza 100 zł. W przeciwnym razie, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku rolnego

• dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego

• dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

Obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Te same terminy uiszczania rat podatku dotyczą właścicieli terenów leśnych. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Stawki podatku leśnego

- równowartość pieniężna 0,220 m 3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha,

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc, stawki określonej wyżej.

Podatek od nieruchomości

Obowiązek odprowadzenia podatku dotyczy osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek bez osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu , posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne powinny opłacić podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2 powierzchni 0,91 zł od 1 m2 powierzchni 0,93 zł od 1m2 powierzchni
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni 4,63 zł od 1 ha powierzchni 4,71 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 powierzchni 0,48 zł od 1 m2 powierzchni 0,49 zł od 1m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni 3,04 zł od 1 m2 powierzchni 3,09 od 1m2 powierzchni
Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej 0,79 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,90 od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od środków transportowych

Zobowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany i posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Inaczej niż w przypadku podatku od nieruchomości, podatek od środków transportu wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 804,30 zł 819,59 zł 832,71 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1341,76 zł 1367,26 zł 1389,14 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton 1610,10 zł 1640,70 zł 1666,96 zł
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3072,52 zł 3130,90 zł 3181 zł
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1878,43 zł 1914,13 zł 1944,76 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie 2374,85 zł 2419,98 zł 2458,70 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton 3072,52 zł 3130,90 zł 3181 zł
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1610,10 zł 1640,70 zł 1666,96 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie 1878,43 zł 1914,13 zł 1944,76 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton 2374,85 zł 2419,98 zł 2458,70 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. 1901,24 zł 1937,37 zł 1968,37 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22. 2403,69 zł 2449,37 zł 2488, 56 zł