Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj projekty rozporządzeń, które umożliwią przesyłanie podatnikom deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny drogą elektroniczną.
Projektowane rozporządzenia są niezbędne, aby podatnicy mogli składać gminom deklaracje i informacje na podatki lokalne. Zasadniczo taką możliwość przewidują znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które wejdą w życie 1 lipca br. (Dz.U. poz. 2244). Nałożą one na gminne organy podatkowe obowiązek przyjmowania deklaracji i informacji od właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej.
Projekty rozporządzeń przewidują, że e-deklaracje (m.in. na podatek od nieruchomości) będzie można składać albo za pomocą systemu ePUAP, albo używając własnych systemów informatycznych gmin (jeśli jednostki samorządowe wdrożą taki system i udostępnią go mieszkańcom).
E-deklaracje lokalne będzie można podpisać kwalifikowanym e-podpisem lub profilem zaufanym. Z projektu wynika również, że będzie można to zrobić osobiście, co w przypadku deklaracji przesyłanych przez internet jest przecież niemożliwe.
Obecnie ustawy regulujące zasady opodatkowania nieruchomości również pozwalają na przesyłanie gminom deklaracji i informacji drogą elektroniczną, ale nie jest to obowiązek, a jedynie opcja, która zależy od rady gminy.
W praktyce mało samorządów przyjmuje e-deklaracje dotyczące podatków lokalnych, co jest istotnym utrudnieniem zwłaszcza dla przedsiębiorców posiadających nieruchomości na terenie wielu jednostek samorządowych. Muszą oni ręcznie wypełniać deklaracje papierowe.
Innym utrudnieniem dla takich firm jest obowiązek składania formularzy według wzoru określonego na terenie danej gminy. Jednak i ta uciążliwość ma się skończyć 1 lipca br. Ta sama nowelizacja (Dz.U. poz. 2244) przewiduje bowiem ujednolicenie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. De facto od ujednolicenia wzorów zależy również możliwość przesyłania formularzy przez internet. Dzięki tym dwóm zmianom łącznie podatnicy najprawdopodobniej będą mogli zautomatyzować wysyłkę deklaracji i informacji na podatki lokalne.
Jednolite wzory dla wszystkich gmin na terenie całego kraju ma określić minister finansów w kolejnych rozporządzeniach. Chodzi o wzory: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach – dla osób fizycznych, a także deklaracje na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny – dla osób prawnych.
Wszystkie powyższe zmiany powinny wejść w życie od 1 lipca 2019 r. Zgodnie jednak z nowelizacją ustawy, gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r., składanie informacji i deklaracji będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach. To oznacza, że większość firm w pełni skorzysta z e-deklaracji lokalnych dopiero od 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekty opublikowane przez rząd