Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zyskają nowe uprawnienia. W razie nieobecności kontrolowanego będą mogli przystąpić do działań operacyjno-rozpoznawczych jedynie po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej jakiejkolwiek osobie zatrudnionej w danej firmie. MF zapewnia, że intencją projektowanych przepisów nie jest prowadzenie kontroli co do zasady pod nieobecność kontrolowanego. Jest to działanie prewencyjne.

„Po upływie półtora roku od wdrożenia reformy organów skarbowych, rząd chce przyznać fiskusowi dodatkowe uprawnienia. Eksperci są zdania, że przyznanie służbom skarbowym kolejnych uprawnień nie tylko nie ułatwi walki z tzw. szarą strefą, ale co gorsza utrudni uczciwym przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej” – pisze posłanka Anna Nemś w interpelacji do Ministerstwa Finansów.

Mowa o kolejnej już nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Największe kontrowersje wzbudza art.62 noweli, który modyfikuje zasady wszczynania postępowania kontrolnego. Ust. 2a-2b i ust. 3a-3c doprecyzowują warunki wszczęcia kontroli celno-skarbowej w przypadku nieobecności kontrolowanego albo nieobecności osób go reprezentujących.

Co do zasady, urzędnik KAS musi okazać kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w firmie. Zgodnie z projektowanymi przepisami, w przypadku nieobecności osób reprezentujących osobę prawną albo jednostki niemającej osobowości prawnej możliwe będzie doręczenie takiego upoważnienia osobie reprezentującej kontrolowanego.

Sytuacja komplikuje się w przypadku nieobecności kontrolowanego ani osoby, która go reprezentuje. Wówczas kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego. Kto zatem może przyjąć urzędnika? Art. 97 Kodeksu cywilnego, mowa o osobie „czynnej w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności”. Urzędnik KAS może też przeprowadzić kontrolę w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Co istotne, w przypadku takiej kontroli upoważnienie do jej przeprowadzenia należy doręczyć kontrolowanemu „bez zbędnej zwłoki”.

„Możliwość prowadzenia tak zwanych działań operacyjno-rozpoznawczych, upodobniających organy skarbowe do formacji policyjnych oraz możliwość wszczynania kontroli celno-skarbowej jedynie po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej jakiejkolwiek osobie zatrudnionej w danej firmie (np. ochroniarzowi, bądź recepcjonistce), to tylko niektóre uprawnienia służb skarbowych, budzące niepokój ekspertów podatkowych”- alarmuje posłanka w interpelacji do resortu finansów.

Prace nad ustawą do dziś nie są zakończone. 13 listopada br. nowelizacja trafiła do Prezydenta i czeka na podpis.

Podstawa prawna: Odpowiedź wiceministra Pawła Cybulskiego na interpelację posłanki Anny Nemś nr 26952 ws. nowych uprawnień organów skarbowych
Projekt z dnia 2 sierpnia 2018 roku ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw