„Po upływie półtora roku od wdrożenia reformy organów skarbowych, rząd chce przyznać fiskusowi dodatkowe uprawnienia. Eksperci są zdania, że przyznanie służbom skarbowym kolejnych uprawnień nie tylko nie ułatwi walki z tzw. szarą strefą, ale co gorsza utrudni uczciwym przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej” – pisze posłanka Anna Nemś w interpelacji do Ministerstwa Finansów.

Mowa o kolejnej już nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Największe kontrowersje wzbudza art.62 noweli, który modyfikuje zasady wszczynania postępowania kontrolnego. Ust. 2a-2b i ust. 3a-3c doprecyzowują warunki wszczęcia kontroli celno-skarbowej w przypadku nieobecności kontrolowanego albo nieobecności osób go reprezentujących.

Co do zasady, urzędnik KAS musi okazać kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w firmie. Zgodnie z projektowanymi przepisami, w przypadku nieobecności osób reprezentujących osobę prawną albo jednostki niemającej osobowości prawnej możliwe będzie doręczenie takiego upoważnienia osobie reprezentującej kontrolowanego.

Sytuacja komplikuje się w przypadku nieobecności kontrolowanego ani osoby, która go reprezentuje. Wówczas kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego. Kto zatem może przyjąć urzędnika? Art. 97 Kodeksu cywilnego, mowa o osobie „czynnej w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności”. Urzędnik KAS może też przeprowadzić kontrolę w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Co istotne, w przypadku takiej kontroli upoważnienie do jej przeprowadzenia należy doręczyć kontrolowanemu „bez zbędnej zwłoki”.

„Możliwość prowadzenia tak zwanych działań operacyjno-rozpoznawczych, upodobniających organy skarbowe do formacji policyjnych oraz możliwość wszczynania kontroli celno-skarbowej jedynie po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej jakiejkolwiek osobie zatrudnionej w danej firmie (np. ochroniarzowi, bądź recepcjonistce), to tylko niektóre uprawnienia służb skarbowych, budzące niepokój ekspertów podatkowych”- alarmuje posłanka w interpelacji do resortu finansów.

Prace nad ustawą do dziś nie są zakończone. 13 listopada br. nowelizacja trafiła do Prezydenta i czeka na podpis.

Podstawa prawna: Odpowiedź wiceministra Pawła Cybulskiego na interpelację posłanki Anny Nemś nr 26952 ws. nowych uprawnień organów skarbowych
Projekt z dnia 2 sierpnia 2018 roku ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw