Od przyszłego roku zmienią się przepisy dotyczące już znanych nam podatków. Na zasobność portfeli wpłyną też nowe opłaty – exit tax i danina solidarnościowa. Przedsiębiorcy muszą też przygotować się na wymianę kas fiskalnych, obowiązkowy split payment i nową strukturę JPK.
PIT i CIT 2019

PIT za 2018 rok na nowych zasadach

Ministerstwo Finansów kończy z tradycyjną formą przesyłania rocznych deklaracji podatkowych. Obejdzie się także bez wypełniania formularza przez internet. Już w 2019 roku urzędnicy KAS przygotują za podatników deklaracje PIT-37 i PIT-38. KAS automatycznie przygotuje i udostępni zeznania wersji elektronicznej w oparciu o informacje zawarte w ubiegłorocznych deklaracjach i te, uzyskane od płatników. „Twój e-PIT" będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A). Podatnicy będą mieli do niego wgląd od 15 lutego.

Podatnik będzie mógł zaakceptować PIT przygotowany przez urzędników, wprowadzić w nim zmiany dot. np. preferencji podatkowych czy przekazania 1 proc. Podatku na organizacje pożytku publicznego lub odrzucić zeznanie i rozliczyć się ze skarbówką na własną rękę. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego.

W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołączą PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie których będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

Kwota wolna od podatku w 2019 roku

Kwota, od której nie trzeba odprowadzać podatku sukcesywnie rośnie. Z poziomu 3091 zł wzrosła do 6600 zł i obowiązywała w rozliczeniu PIT za 2017 rok. W 2019 roku rozliczymy PIT przy kwocie wolnej równiej 8000 zł.

Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku

-Podatnik, który w roku podatkowym zarobił mniej niż 8000 zł, nie odprowadzi podatku.
-Kwota wolna przy dochodzie od 8000 zł do 13 000 zł wyniesie (na zasadzie degresji) od 8000 zł do 3091 zł. Im większy dochód, tym niższa kwota wolna od podatku
- gdy dochód będzie wyższy niż 13 000 zł, ale niższy niż 85 528 zł to kwota wolna wyniesie 3091 zł
- przy dochodzie z przedziału 85 528 zł -127 000 zł kwota wyniesie od 3091 zł do 1 zł. Po przekroczeniu kwoty 127 000 zł, kwota wolna od podatku nie występuje.


Nowe źródło przychodów – działalność nierejestrowa

W formularzach PIT przesyłanych za 2018 rok do pozycji dot. źródeł przychodu – można będzie wpisać działalność nierejestrową. Ta zaliczana będzie do tzw. innych źródeł przychodu. To konsekwencja obowiązującej od 30 kwietnia br. Konstytucji Biznesu, która wprowadza taką formę prowadzenia działalności gospodarczej. Jej zasady określa art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim, działalność nierejestrowana to forma prowadzenia biznesu przez osobę fizyczną, która przez ostatnie 5 lat nie wykonywała działalności gospodarczej. Chodzi o działalność, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ta w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto, a zatem przychód z działalności nierejestrowanej nie powinien przekraczać 1050 zł brutto.

Co daje taka forma prowadzenia biznesu? Rejestrowana działalność gospodarcza wiąże się z obowiązkami tj. płatności składek ZUS i wieloma innymi formalnościami. Działalności nierejestrowej nie trzeba zgłaszać do CEIDG ani do urzędu skarbowego. Przedsiębiorca nie potrzebuje wówczas NIP ani REGON. Znika też wymóg uiszczania składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek. Co istotne, przepisy o działalności nierejestrowej nie dotyczą wspólników spółki cywilnej.

PIT dla rolników – umowa o pracy przy zbiorach

Nowela ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników wprowadziła nową instytucję – umowę o pomocy przy zbiorach. Ta reguluje zasady zatrudniania przez rolnika jego pomocników. Zgodnie z art. 20 aktu, dochody uzyskane z tytułu takiej umowy są zakwalifikowane do tzw. przychodów z innych źródeł i jako takie podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza to, że zatrudniony zapłaci 18 proc. PIT od dochodów nieprzekraczających 85 528 zł.

Zmiany dla rolników wymusiły także poprawki w ustawie o PIT. Przychód uzyskiwany przez pomocników rolnika z tytułu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach będzie kwalifikowany do innych źródeł, a na rolniku będzie ciążył jedynie obowiązek informacyjny dotyczący wykazania przychodu z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. Stąd też do formularza PIT-11 dodano informację o przychodach z tytułu tej umowy.

Nowy podatek – danina solidarnościowa

Zamożni podatnicy odczują skutki nowego pomysłu rządu dopiero w rozliczeniu w 2020 roku. Nowy podatek to odpowiedź na postulaty protestujących w Sejmie niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Część dochodów najbogatszych podatników utworzy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Ten zasilany będzie z dwóch źródeł: 0,15 proc. to składki na Fundusz Pracy i 4 procentowy podatek od najbogatszych. Daninę solidarnościową odprowadzą podatnicy, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł. Ich miesięczny dochód przekroczy zatem 86 tys. złotych. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła suma przychodów z zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-40A z wyłączeniem kosztów podatkowych i składek na ZUS. Nadwyżka powyżej progu równego miliona zł opodatkowana będzie stawką 4 proc. daniny. Resort finansów szacuje, że roczna kwota zasilenia funduszu to nawet 2 mld zł.

Exit tax, czyli podatek od przeniesienia biznesu

Chodzi o podatek od niezrealizowanych zysków w związku z przeniesieniem aktywów firmy do innego państwa. Ustawodawca wskazuje na przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał polskiemu prawu podatkowemu. Choć dokładne koszty przeprowadzki biznesu nie są jeszcze znane, nieoficjalnie przyjęto opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków podstawowymi na poziomie podstawowych stawek PIT i CIT. Kiedy exit tax wejdzie w życie? Wprowadzenie exit tax wynika z konieczności implementacji dyrektywy unijnej ATAD. Choć unijne przepisy nakazują wprowadzić nowy podatek do końca 2019 roku, resort finansów nie traci czasu i proponuje nową datę wejścia w życie exit tax – początek przyszłego roku.

Mały CIT dla małych firm. Kto na tym skorzysta?

Obniżka stawki CIT z 15 proc. to 9 to jeden z elementów „piątki Morawieckiego”. Zapowiadana obniżka podatku w 2019 roku obejmie jedynie te firmy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w danym roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie. Projekt ustawy zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji. To już kolejna obniżka CIT, w 2017 roku stawka spadła z 19 do 15 proc. Kto skorzysta na tej zmianie? Resort szacuje, że reforma obejmie ponad 400 tys. firm mających osobowość prawną. Ma to być także zachęta, do wyboru tej właśnie formy działalności.

CIT. Innovation box, czyli nowa ulga podatkowa

Jak informuje MF, ulga będzie polegać na preferencyjnym opodatkowaniu dochodu uzyskanego z praw własności intelektualnej. Chodzi m.in. o patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie. Od 1 stycznia wpływy z tego tytułu będą opodatkowane 5 proc. stawką podatku. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji byłby wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej. Resort zakłada, że dzięki nowej uldze wzrośnie zatrudnienie w obszarze B+R w przedsiębiorstwach i zwiększy się świadomość przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów. „Zakładamy wzrost liczby zgłoszeń patentowych i patentów, szczególnie europejskich i międzynarodowych, przez polskie podmioty zainteresowane ich komercyjnym wykorzystaniem” – czytamy w komunikacie MF.

PIT. Ulga mieszkaniowa na nowych zasadach

-Proponujemy wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej – informuje resort finansów. Obecnie termin ten wynosi 2 lata. Zmiana ta dotyczy osób, które sprzedają np. mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia. Zasadniczo powinni zapłacić 19-proc. PIT od przychodu ze sprzedaży, ale mogą go uniknąć, jeżeli w ciągu dwóch lat – liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zbycie – przeznaczą pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy. Ministerstwo Finansów chce również poszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, w taki sposób, by znalazły się w nim również wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie jeszcze zanim stanie się właścicielem.

Zmiany w opodatkowaniu kryptowalut

Nowelizacja ustaw o PIT, CIT i Ordynacji podatkowej reguluje kwestie opodatkowania walut wirtualnych. Przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych (w podatku PIT) i do zysków kapitałowych (w podatku CIT). Obowiązujące do tej pory przepisy wzbudzały kontrowersje. Osobom handlującym kryptowalutami groziło bowiem do 32-proc. podatku, dodatkowo Ministerstwo Finansów sugerowało początkowo konieczność odprowadzenia 1-proc. podatku PCC od każdej transakcji. Nowe przepisy oznaczają stałą – 19 proc. stawkę podatku. Tymczasowo zniesiono także PCC od walut wirtualnych. Rozwiązanie to ma jednak charakter tymczasowy tj. obowiązywać będzie do 30 czerwca 2019 roku, gdyż – jak twierdzi ustawodawca – konieczna jest „pogłębiona analiza zjawiska walut wirtualnych”.

VAT 2019

Kasy fiskalne online w 2019 roku

Zapowiadane przez MF zmiany w stosowaniu kas fiskalnych online stale są odkładane w czasie. Zgodnie z nowelą ustawy o VAT i ustawy – prawo o miarach, w nowe urządzenia część przedsiębiorców będzie musiała wyposażyć się do stycznia 2019 roku. Dzięki nowym kasom wszelkie informacje o sprzedaży zostaną automatycznie przesłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Mechanicy, wulkanizatorzy, właściciele stacji paliw itp. będą musieli zakupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować nowe urządzenia jeszcze w 2018 r. - tak by od nowego roku już ewidencjonować sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami. Placówki gastronomiczne i branża hotelarska ma czas do 1 lipca 2019 roku. W późniejszym terminie, ten sam obowiązek dotyczył będzie pozostałych branż. Okres przejściowy ma potrwać aż do końca 2023 roku.

Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: Nowa struktura i koniec deklaracji VAT

2018 rok wprowadził obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK_VAT dla wszystkich firm będących podatnikami VAT. Od lipca, mikrofirmy, duże przedsiębiorstwa i sektor MSP muszą raportować pliki w ramach wszystkich struktur JPK na żądanie fiskusa. Od 2019 roku rola JPK ma być jeszcze większa, planowana jest bowiem nowa struktura, która docelowo zastąpić ma deklaracje VAT. „Resort będzie wdrażał nowe rozwiązania upraszczające system podatkowy, w tym ograniczające zakres obowiązków spoczywających z tego tytułu na podatnikach. Jednym z takich rozwiązań, które zostaną wdrożone w 2019 r., jest zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT i jego zastąpienie przez plik JPK_VDEK” – informuje wiceszef KAS, Paweł Cybulski, w odpowiedzi na poselską interpelację nr 22804.

Oznacza to, że najpewniej od przyszłego roku przedsiębiorca nie będzie musiał, tak jak ma to miejsce obecnie, składać deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji JPK_VAT, ale złoży jedną informację JPK_VDEK. Będzie to podstawa rozliczenia podatkowego, a zarazem wystarczająca informacja dla fiskusa w zakresie ewidencji VAT.

Obowiązkowy split payment dla wybranych

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca jest dla podatników alternatywą dla tradycyjnych przelewów. Split payment polega na takim podziale płatności, zgodnie z którym część zapłaty odpowiadająca wartości netto trafia na konto sprzedawcy, zaś suma odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalny rachunek VAT nieopłatnie prowadzony przez banki. O podziale płatności decyduje nabywca. Obligatoryjny system podzielonej płatności w 2019 roku ma objąć branże stosujące dziś odwrotne obciążenie VAT, m.in. firmy budowlane. Niewykluczone, że w kolejnych latach obowiązek podziału płatności dotknie też inne branże.

Akcyza na e-papierosy

Nowela ustawy o podatku akcyzowym wprowadza opodatkowanie tą daniną płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich od 1 stycznia 2019 roku. Nowe przepisy to nie tylko wzrost opłat dla palących, ale także nowy obowiązki dla przedsiębiorców. Przedstawiciele branży tytoniowej będą musieli uporać się z obowiązkiem banderolowania tych produktów. Poniosą oni także koszty legalizacji zbiorników do magazynowania płynu do papierosów elektronicznych.

Podatki lokalne w górę

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie informujące o górnych stawkach podatków i opłat lokalnych. Za sprawą inflacji, podatnicy zapłacą więcej średnio o 1,6 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Chodzi o podatek od nieruchomości, środków transportu, podatek leśny i rolny, a także opłaty: od posiadania psa, uzdrowiskowa, miejscowa, targowa i reklamowa. Warto nadmienić, że przedstawione w obwieszeniu stawki stanowią maksymalne kwoty, jakimi mieszkańcy mogą zostać obciążeni. Zatem to gmina w drodze uchwały informuje podatników o dokładniej kwocie opłat.