Dziś mija termin dla podatników CIT na przekazanie bilansu do urzędu skarbowego. Natomiast do niedzieli muszą one trafić do Krajowego Rejestru Sądowego – w tym roku po raz pierwszy tylko w formie elektronicznej.
Zmiany w obowiązkach sprawozdawczych wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). Obowiązuje ona już od 15 marca br., ale wprowadza zmiany stopniowo. Te dotyczące składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego wejdą w życie od 1 października br. To oznacza, że podatnicy CIT w tym roku jeszcze muszą złożyć dokumenty sprawozdawcze także fiskusowi.

Do urzędu skarbowego

Tak jak w poprzednich latach, termin złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego mija 10 lipca (10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania, co powinno było nastąpić do końca czerwca).
Obowiązek ten zniknie za rok. Sprawozdania za 2019 r. będą pierwszymi, które trafią do fiskusa automatycznie. Z sądowego repozytorium zostaną przesłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
Nadal swoje sprawozdania będą musieli przekazywać do urzędu skarbowego ci podatnicy CIT, którzy nie są wpisani do KRS, a ich sprawozdania są poddawane badaniu.
Roczne sprawozdania finansowe podatników PIT (prowadzących księgi rachunkowe) będą przesyłane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznie, w standardzie wymiany danych XML/XSD. W tym roku były one przekazywane w dotychczasowym trybie, czyli do urzędu skarbowego, w terminie złożenia zeznania rocznego (tj. do końca kwietnia).

Do rejestru sądowego

Do 15 lipca osoby prawne muszą też złożyć sprawozdanie do KRS (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania). W tym roku termin ten przypada w niedzielę, ale nie ulega przesunięciu na poniedziałek. Wielokrotnie wyjaśniał to resort finansów: ustawa o rachunkowości odwołuje się do zdefiniowanego pojęcia „dnia zatwierdzenia sprawozdania”. Ustawodawca określił terminy jako zamknięte, co oznacza, że nie ulegają one przesunięciu.
W tym roku nie ma już możliwości przesłania sprawozdania finansowego do KRS w formie papierowej. Muszą być one przesłane za pomocą systemu teleinformatycznego resortu sprawiedliwości. W tym celu MS udostępniło nowy system umożliwiający bezpłatne zgłoszenie sprawozdań finansowych bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych.
Można też skorzystać z S24, ale wtedy wniosek jest płatny. Oba systemy dostępne są na stronie ekrs.ms.gov.pl.
Jeszcze w tym roku można przesyłać kopie sprawozdania: sporządzone tradycyjnie należy wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać skany do repozytorium dokumentów finansowych albo za pośrednictwem platformy S24.

Problemy z podpisem

Przesyłanie do KRS kopii dokumentów finansowych za 2017 r. musi być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisaną np. jako członek zarządu.
Zmiana ta spowodowała liczne trudności, o czym pisaliśmy w artykule „Wiele problemów ze składaniem sprawozdań do KRS” (DGP nr 61/2018).
Problem dotyczy zwłaszcza nowych zarządów, które są wybierane na tym samym zgromadzeniu wspólników, na którym jest zatwierdzane sprawozdanie finansowe. Powinien je złożyć do KRS „kierownik jednostki”, czyli np. członek zarządu. Musi to być osoba, która jest formalnie wpisana do KRS. Na przesłanie zatwierdzonego sprawozdania do KRS jest 15 dni, a mało prawdopodobne, aby w tym czasie nowo wybrany zarząd został ujawniony w rejestrze. Problem jest też z zarządami, gdy w ich składzie są tylko cudzoziemcy. By móc złożyć sprawozdanie do KRS, muszą wystąpić o PESEL.O trudnościach z wysyłaniem sprawozdań piszą zarówno czytelnicy w mailach do redakcji, jak i księgowi na branżowych forach internetowych. Narzekają, że często kilka dni zajmuje im wysłanie dokumentów. Problemy – jak twierdzi wielu internautów – sprawia też użycie podpisu kwalifikowanego. Nie ma go przy skorzystaniu z e-PUAP. O przyczynach tych problemów mówi Maciej Szewczyk, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>>

Od października

Największa zmiana czeka od 1 października 2018 r. Od tego dnia trzeba będzie sporządzać sprawozdania finansowe tylko elektronicznie. Będą one musiały być podpisane kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP (do 30 września mogą być podpisywane ręcznie, natomiast kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP muszą być podpisywane skany przesyłane do KRS).
W przyszłym roku nie będzie już można przesłać do KRS skanów sprawozdania finansowego (za 2018 r.). Trzeba to będzie zrobić w odpowiednim standardzie danych (XML/XSD). Dokładną strukturę określi minister finansów.
Za niezłożenie sprawozdania fiskusowi grozi grzywna (jest to wykroczenie skarbowe) na podstawie art. 80b kodeksu karnego skarbowego.
Natomiast za niezłożenie sprawozdania do KRS grozi grzywna lub pozbawienie wolności, na podstawie art. 79 pkt 3 ustawy o rachunkowości.
Jak dotychczas sądy mogą też, bez przeprowadzania postępowania rejestrowego, wykreślić z KRS spółkę, której zarząd nie złoży sprawozdania za dwa lata. Zanim bowiem sąd sięgnie po ostateczne rozwiązanie, przez dwa lata musi prowadzić postępowanie przymuszające. Polega ono na wezwaniu do złożenia dokumentów. W razie niewykonania obowiązków w wyznaczonym terminie sąd nakłada grzywnę, a po dwóch latach może wykreślić spółkę z KRS.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna