Dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi należy aktualizować przynajmniej raz do roku, nawet jeśli nie nastąpiła żadna istotna zmiana – wynika z najnowszej interpretacji ogólnej ministra finansów.To kolejna w ostatnim czasie ministerialna wykładnia przepisów o cenach transferowych. W poprzedniej, z 26 marca br., minister finansów wyjaśnił, że transakcje z podmiotami powiązanymi powinny dokumentować tylko te zagraniczne podmioty, których polski zakład wygenerował przychody lub koszty wyższe niż równowartość 2 mln euro.
Tym razem minister odniósł się do kwestii kontynuowania w kolejnym roku podatkowym transakcji bądź innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Chodzi zarówno o umowy ściśle finansowe (pożyczka, kredyt, poręczenie), jak i każdą inną transakcję bądź zdarzenie, których skutki trwają dłużej niż przez rok.
Zasadniczo z przepisów o cenach transferowych wynika, że jeśli transakcje powinny zostać udokumentowane (dany podmiot przekracza próg przychodów lub kosztów, a sama transakcja – próg istotności), to dokumentacja podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji (zgodnie z art. 25a ust. 2g ustawy o PIT i 9a ust. 2g ustawy o CIT). Przepisy nakazują, aby odbyło się to przynajmniej raz do roku przed terminem złożenia rocznego zeznania podatkowego (dla podatników CIT zasadniczo jest to koniec marca, a dla podatników PIT – koniec kwietnia).
Z interpretacji wynika, że aktualizując dane o transakcjach finansowych przeprowadzonych z podmiotem powiązanym, trzeba uwzględnić np. zmianę wysokości oprocentowania o transze pożyczki zwrócone lub otrzymane w danym roku podatkowym.
Przedsiębiorca ma taki obowiązek przez cały okres trwania np. umowy pożyczki, kredytu czy poręczenia – podkreślił minister. Dodał zarazem, że zmiana istotnych parametrów transakcji w trakcie jej realizacji nie zobowiązuje do sporządzania nowej dokumentacji, a jedynie do jej aktualizacji.
Podkreślił natomiast, że dokumentację należy aktualizować co roku nawet wtedy, gdy nie nastąpiła żadna istotna zmiana dotycząca transakcji bądź innego zdarzenia. W art. 25a ust. 2g ustawy o PIT i 9a ust. 2g ustawy o CIT mowa jest bowiem o jej przeglądzie i aktualizacji, w związku z tym w dokumentacji cen transferowych powinny się znaleźć jak najbardziej aktualne informacje – zwrócił uwagę minister.
Dodał, że dotyczy to także umów, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r. (tego dnia weszły w życie znowelizowane przepisy o cenach transferowych), jeżeli ich skutki ciągle trwają. Wynika to z art. 11 ustawy nowelizującej z 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932 ze zm.).
Interpretacja ogólna ministra finansów z 28 marca 2018 r., nr DCT.8201.6.2018