Podatnicy, którzy nabywają usługi na rynku, a następnie, bez narzucania własnej marży odsprzedają je powiązanym firmom, też muszą sporządzić dokumentację cen transferowych zawierającą analizę danych porównawczych.
Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Zasadniczo analizę danych porównawczych muszą przygotować podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyły równowartość 10 mln euro (art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT). Taki obowiązek dotyczy transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi. Dzięki dokumentacji cen transferowych fiskus może zbadać, czy transakcje zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych.
Zdarza się jednak, że firma (o przychodach lub kosztach przekraczających 10 mln euro) najpierw kupuje usługi na rynku (np. media, najem, sprzątanie), a następnie po tej samej cenie, czyli bez narzucania własnej marży, odsprzedaje je podmiotom powiązanym.
W takiej sytuacji znalazła się spółka, która wystąpiła o interpretację. Uważała, że sporządzanie przy refakturach analizy porównawczej mija się z celem. Transakcję przeprowadzono bowiem na tych samych warunkach, jakie spółka ustaliła wcześniej z podmiotem niepowiązanym. Cena się nie zmieniła. W takim wypadku analiza danych porównawczych służyłaby jedynie sprawdzeniu, czy cena rynkowa naprawdę była rynkowa – wskazywała spółka. Podkreśliła, że przecież nie o to chodzi w przepisach o dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że fiskus nie może poprzestać na badaniu ceny usługi, powinien także sprawdzić wszystkie inne istotne elementy danej transakcji, aby upewnić się, czy podobnie postąpiłyby podmioty ze sobą niepowiązane. Dyrektor KIS uznał za podejrzaną sytuację, w której z jednej strony spółka rezygnuje z marży, a jednocześnie bierze na siebie wszelkie zadania związane z identyfikacją partnerów handlowych, prowadzeniem z nimi negocjacji, obsługą kontraktów. Niewątpliwie inaczej zachowałyby się podmioty ze sobą niepowiązane, a brak marży w tej sytuacji wynika z powiązań między spółkami – uznał dyrektor.
Dodał, że ustalenia między podmiotem niepowiązanym a spółką wcale nie muszą korelować z rynkowym poziomem cen dla danej usługi. Przeniesienie ceny przy refakturowaniu usługi nie przesądza o dotrzymaniu rynkowych warunków transakcji z udziałem podmiotów powiązanych – stwierdził dyrektor KIS.
Uznał, że musi to zbadać fiskus i w tym celu jest mu potrzebna analiza danych porównawczych.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ