Opłata targowa jest daniną publiczną pobieraną od podmiotów, które prowadzą sprzedaż na targowiskach. Jej wysokość ustala rada gminy w drodze uchwały. W 2018 roku nie może być ona jednak wyższa 765,94 zł dziennie.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek niemających osobowości prawnej za sprzedaż na targowiskach oraz innych miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż. Z pod tej regulacji wyłączona jest natomiast sprzedaż w budynkach lub ich częściach (z wyjątkiem targowiska pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw). Ponadto z tej opłaty zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Czym jest targowisko?

Reklama

Opłatą targową obciążona jest sprzedaż dokonywana na targowisku. Terminem tym określa się wszystkie miejsca, w których dokonuje się sprzedaży, niezależnie od objęcia danego terenu uchwałą gminy dotyczącą lokalizacji targowiska. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, dla powstania zobowiązania w opłacie targowej istotne jest zaistnienie przesłanek wynikających z przepisów ustawy, a nie z treści uchwały rady miejskiej.

Reklama

Jak ustala się wysokość opłaty targowej?

Decyduje o tym gmina w drodze uchwały rady. Jej wysokość zależeć będzie od wielkości stoiska, rodzaju sprzedawanego towaru czy też częstotliwości prowadzonego handlu lub nawet dnia tygodnia czy pory roku. Również rada gminy w dowolny sposób może dokonywać zawężenia podmiotów, które będą podlegać opłacie targowej. Zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów, maksymalna opłata targowa na rok 2018 nie może jednak przekroczyć 765,94 zł dziennie.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Ma ona charakter lokalny. Pobieranie jej należy do zadań prezydent miasta, burmistrza bądź wójta, właściwego dla miejsca, w którym znajduje się dane targowisko.