Podatek od środków transportu i nieruchomości wzrośnie. Zwiększy się też stawka opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej i od posiadania psa. Tak wynika z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów ws. górnych granic stawek podatków w 2018 r.

Jak wynika z danych GUS, inflacja w I półroczu 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. wyniosła 1,9 proc. To powoduje wzrost górnych stawek podatków określonych w corocznym obwieszczeniu MF. Samorządowcy nie mogą przekroczyć tych kwot ustalając stawki podatków lokalnych.

Wyjaśniamy, kto musi opłacać podatki lokalne, w jakim terminie i jakich maksymalnych kosztów oczekiwać w 2018 roku.

Podatek od nieruchomości

Obowiązek odprowadzenia podatku dotyczy osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek bez osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu , posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne powinny opłacić podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2 powierzchni 0,91 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni 4,63 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 powierzchni 0,48 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni 3,04 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od środków transportowych

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany i posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podatek – co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 804,30 zł 819,59 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1341,76 zł 1367,26 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton 1610,10 zł 1640,70 zł
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3072,52 zł 3130,90 zł
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1878,43 zł 1914,13 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie 2374,85 zł 2419,98 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton 3072,52 zł 3130,90 zł
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1610,10 zł 1640,70 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie 1878,43 zł 1914,13 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton 2374,85 zł 2419,98 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. 1901,24 zł 1937,37 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22. 2403,69 zł 2449,37 zł

Podatek rolny i leśny

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu).

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, opłatę podatku rolnego można rozłożyć na cztery raty w przypadku, gdy kwota daniny przekracza 100 zł. W przeciwnym razie, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku rolnego

• dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego

• dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

Obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Te same terminy uiszczania rat podatku dotyczą właścicieli terenów leśnych. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Stawki podatku leśnego

- równowartość pieniężna 0,220 m 3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha,

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc, stawki określonej wyżej.

Opłaty lokalne

Opłata od posiadania psów. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Oczywiście są wyjątki. Opłat unikną członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz niepełnosprawni. Zwolnione z opłat są też osoby w wieku powyżej 65 lat. W 2018 roku opłata ta nie może być wyższa niż 121,24 zł. To zaledwie 3 złote więcej niż maksymalna stawka w ubiegłym roku.

Opłata miejscowa. Pobiera się ją od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Chodzi także o miejscowości znajdujące się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Nie pobiera się opłaty miejscowej od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa. W 2018 roku maksymalna stawka wynosi niż 2,22 zł.

Opłatę uzdrowiskową zaś pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Maksymalna stawka to 4,33 zł.

Opłata reklamowa dotyczy tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Pobierana może być jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (uchwalone przez radę gminy). Stawka w 2018 roku wynosi 2,50 zł.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Maksymalna stawka opłaty to 765,94 zł.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.