Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku będą niższe niż w ubiegłym roku. Tak wynika z obwieszczenia finansów ws. górnych granic kwotowych. Mowa tu o daninie od środków transportowych, nieruchomości a także o opłacie: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej od posiadania psa.

Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Oznacza to, że gminy ustalając swoje stawki daniny nie mogą tych kwot przekroczyć. Już drugi rok z rzędu górne kwoty należnych podatków uległy obniżce. Pociąga to za sobą konieczność przyjęcia przez samorządowców uchwał o nowych stawkach daniny. Zgodnie z zaleceniem resortu finansów gminy mogą ustanowić możliwie najwyższe kwoty podatku. Jeśli jednak w 2016 roku uchwaliły najwyższe stawki daniny wskazane przez ministerstwo, przed 1 stycznia 2017 roku muszą je obniżyć.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku:

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 804,30 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1341,76 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton 1610,10 zł
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3072,52 zł
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1878,43 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie 2374,85 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton 3072,52 zł
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1610,10 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie 1878,43 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton 2374,85 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. 1901,24 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22. 2403,69 zł
Stawka opłaty targowej 751,65 zł
Stawka opłaty miejscowej 2,17 zł
Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,08 zł
Stawka opłaty uzdrowiskowe 4,24 zł
Stawka opłaty od posiadania psów 118,97 zł
Stawka części stałej opłaty reklamowej 2,45 zł
Stawka części zmiennej opłaty reklamowej 0,20 zł