Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Oznacza to, że gminy ustalając swoje stawki daniny nie mogą tych kwot przekroczyć. Już drugi rok z rzędu górne kwoty należnych podatków uległy obniżce. Pociąga to za sobą konieczność przyjęcia przez samorządowców uchwał o nowych stawkach daniny. Zgodnie z zaleceniem resortu finansów gminy mogą ustanowić możliwie najwyższe kwoty podatku. Jeśli jednak w 2016 roku uchwaliły najwyższe stawki daniny wskazane przez ministerstwo, przed 1 stycznia 2017 roku muszą je obniżyć.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEKMAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,89 zł  od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,54 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,47 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie804,30 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1341,76 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton 1610,10 zł
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton3072,52 zł
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton1878,43 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie2374,85 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton3072,52 zł
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego1610,10 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie1878,43 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton2374,85 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. 1901,24 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22.2403,69 zł
OPŁATY LOKALNE W 2017 ROKU
Stawka opłaty targowej751,65 zł
Stawka opłaty miejscowej2,17 zł
Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej3,08 zł
Stawka opłaty uzdrowiskowe4,24 zł
Stawka opłaty od posiadania psów118,97 zł
Stawka części stałej opłaty reklamowej2,45 zł
Stawka części zmiennej opłaty reklamowej0,20 zł