Na podwyższeniu od 2018 r. jednorazowej amortyzacji z 3,5 tys. zł do 5 tys. zł zyskają wszyscy przedsiębiorcy, chyba że już dziś korzystają z preferencji.
Mali i początkujący
Zmiana obejmie przede wszystkim tych, którzy nie są mali w rozumieniu ustaw o PIT i CIT (tj. mają przychody przekraczające 1,2 mln euro rocznie) i przez to nie mogą dziś korzystać z jednorazowej amortyzacji.
Mali podatnicy oraz ci, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą już teraz zaliczać bezpośrednio do podatkowych kosztów wydatki na maszyny i urządzenia zaliczone do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych). To oznacza, że już obecnie mogą od razu odliczyć od przychodu wydatek np. na laptop (KŚT 491) o wartości 3,5 tys. zł, jak i o wartości 5 tys. zł.
Przy czym łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 50 tys. euro.
Średni i duzi
Pozostali podatnicy mogą obecnie ujmować bezpośrednio w kosztach tylko zakup środka trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 3,5 tys. zł. Jeżeli więc laptop kosztuje np. 4 tys. zł, to trzeba go już amortyzować, czyli rozliczać koszt w czasie.
Stawka amortyzacyjna dla zespołów komputerowych wynosi 30 proc. Jeżeli więc przedsiębiorca stosuje amortyzację liniową, to będzie umarzał laptop przez 4 lata. W pierwszych 3 zaliczy do podatkowych kosztów po 1200 zł (4000 x 30 proc.), a w ostatnim roku pozostałą jego wartość, tj. 400 zł.
Jeżeli zastosuje stawkę degresywną (podwyższając ją o współczynnik 2,0), to laptopa umorzy w ciągu 3 lat:
● w pierwszym roku odliczy 2400 zł (4000 zł x 60 proc.);
● w drugim odliczy 1200 zł (od drugiego roku zastosuje metodę liniową, bo obliczony w ten sposób odpis jest wyższy, niż gdyby kontynuować metodę degresywną 1600 [tj. (4000 – 2400) x 60 proc. = 960);
● w trzecim roku odliczy pozostałą wartość, tj. 400 zł.
Planowana teraz zmiana spowoduje, że zakup laptopa o wartości początkowej nieprzekraczającej 5 tys. zł będzie można od razu wrzucić w koszty podatkowe.
Ustawa o robotyzacji
Niezależnie od tego w Sejmie toczą się prace nad projektem ustawy o robotyzacji, zakładającym jednorazową amortyzację dla środków trwałych o łącznej wartości do 100 tys. zł. Dziś ma się nim zająć komisja finansów publicznych.
Projekt zakłada, że minimalna łączna wartość środków trwałych nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. Przy czym wartość początkowa każdego z nich musiałaby przekraczać 3,5 tys. zł. Limit ten będzie musiał się zmienić, jeśli rząd przystanie na propozycję podwyższenia z 3,5 tys. zł do 5 tys. zł wartości początkowej pozwalającej na zaliczenie wydatku bezpośrednio do kosztów podatkowych.
Ustawa o robotyzacji zakłada również inną zmianę korzystną dla przedsiębiorców – w ramach rocznego limitu 100 tys. zł można byłoby uwzględniać zaliczki na poczet zakupu środka trwałego, nawet gdyby został on dostarczony dopiero w kolejnym roku.
Zmiany z ustawy o robotyzacji mają dotyczyć aktywów zaliczanych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Chodzi przykładowo o: komputery, kotły grzewcze, maszyny, urządzenia, wiertarki, szlifierki, piece przemysłowe, sprzęt laboratoryjny i medyczny.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT – pracuje nad nim Ministerstwo Finansów. Projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT (tzw. ustawa o robotyzacji, druk sejmowy 1602) – zostanie rozpatrzony na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych