Możliwością corocznego, jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe zostanie objęty każdy przedsiębiorca spełniający określone wymogi. Nowe zasady amortyzacji zaczną obowiązywać 12 sierpnia i – zgodnie z intencją ustawodawcy – maja przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT i CIT limit jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych wzrośnie z 3,5 tys. zł do kwoty 100 tys. zł. Mechanizm obejmie podatników, których inwestycje w środki trwałe w danym roku wyniosły co najmniej 10 tys. zł i dotyczyły nowych środków trwałych. Mowa o przedsiębiorcach i podatnikach rozliczających PIT-36, PIT 36-L i CIT. Ustawodawca wylicza, że z nowych przepisów skorzystać może łącznie 1,3 mln podmiotów.

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT dotyczą środków trwałych z grupy 3-6 klasyfikacji tj. maszyn i urządzeń. Nie uwzględniono zaś nieruchomości i środków transportu. Z nowych regulacji będą mogli skorzystać podatnicy nabywający fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę ani przez innego podatnika.

- Limit 100 tys. zł obejmie łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego
- Podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków trwałych musi być wyższa niż 3,5 tys. zł.
- Jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości równej od 3,5 tys. zł do 10 tys. zł. i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostają w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu w kwocie 100 tys. zł podlega niezamortyzowana wartość tego środka trwałego
- Gdy podatnik poniesie wydatek inwestycyjny o wartości powyżej 100 tys. zł to dokonuje w roku podatkowym jednorazowego odpisu do tej kwoty, a pozostałą nadwyżkę będzie amortyzował wg ogólnych zasad w następnych latach podatkowych

Tzw. ustawa o robotyzacji czyli nowela PIT i CIT w zakresie amortyzacji to kolejny przykład działania prawa wstecz. Przepisy nowelizacji mają bowiem zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. Dzięki nowym regulacjom Ministerstwo Finansów ma nadzieje na wzrost inwestycji, co ma rzutować na konkurencyjność firm szczególnie z sektora MSP. W dalszej perspektywie spodziewanym efektem wdrożenia nowych zasad amortyzacji będzie powstanie nowych miejsc pracy i poprawa płynności finansowej firm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych