Włączenie mieszkania należącego do jednego z małżonków do majątku wspólnego obojga nie powoduje, że drugi z małżonków je nabywa. Liczy się data, kiedy właścicielem nieruchomości stał się pierwszy z nich – potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która wyszła za mąż w 1995 r. Dziadek jej męża zapisał mu w testamencie z 1997 r. mieszkanie i w tym samym roku zmarł. W 2008 r. małżonkowie postanowili rozszerzyć wspólność małżeńską i włączyć do niej mieszkanie po dziadku. Rok później sprzedali lokal.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że rozszerzenie wspólności oznaczało, iż w 2008 r. kobieta nabyła mieszkanie i że w związku z jego sprzedażą powinna zapłacić podatek dochodowy. Od nabycia do sprzedaży nie minęło bowiem pięć lat.
Tłumaczył, że zgodnie z kodeksem cywilnym nabyciem jest uzyskanie prawa własności rzeczy oraz każde zwiększenie aktywów majątku podatnika. Włączenie zatem do majątku wspólnego nieruchomości, która została wcześniej nabyta do majątku osobistego jednego z małżonków oznacza, że drugi małżonek nabywa prawo własności – stwierdził dyrektor izby.
Podatniczka się z tym nie zgadzała. Uważała, że rozszerzenie wspólności nie spowodowało nabycia przez nią mieszkania. Nastąpiło ono w 1997 r., zatem sprzedaż w 2008 r. miała miejsce już po upływie pięciu lat.
Tego samego zdania były sądy obu instancji. WSA w Krakowie wyjaśnił, że nie każde przeniesienie własności jest nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Wspólność majątkowa małżeńska jest bowiem bezudziałowa. Umowy majątkowej nie można zatem utożsamiać z nabyciem majątku ani udziałów w nim.
Również sędzia NSA Paweł Kowalski wyjaśnił, że nie każde przeniesienie prawa własności jest nabyciem. Sąd kasacyjny zwrócił też uwagę na zasadę ochrony rodziny wynikającą z konstytucji. Nawiązał także do uchwały NSA z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17) w sprawie wdowców. Zdaniem NSA należy ją odpowiednio zastosować w rozpatrywanej sprawie. Oznacza to, że datą nabycia nieruchomości jest data otrzymania mieszkania w spadku przez męża podatniczki.
Identycznie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł we wcześniejszych wyrokach: z 7 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 313/14), z 13 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1110/14) oraz z 7 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 410/15).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 31 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1236/15.