Mały podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) prowadzi działalność transportową. Dla działalności tej podatnik wziął w leasing operacyjny ciągnik siodłowy oraz kupił z własnych środków naczepę. Czy podatnik może zaliczyć naczepę do środków trwałych i jednorazowo zamortyzować?
Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, podlegającymi amortyzacji środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.
Mając to na uwadze, wyjaśnić należy, że wymóg, aby składnik majątku był kompletny i zdatny do użytku nie oznacza, iż musi on być zdolny do samodzielnej pracy. Jak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2009 r. (nr ITPB3/423-559/09/AW): „Składnik majątku spełnia te kryteria, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Poprzez sformułowanie »zdatny do użytku« należy rozumieć przede wszystkim możliwość faktycznego oraz prawnego użytkowania”.
A zatem naczepy mogą stanowić samodzielne środki trwałe (co zresztą potwierdza treść Klasyfikacji Środków Trwałych). Aktualne w tym zakresie pozostaje pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu z 9 grudnia 2005 r. (nr PD/415-29.33.39.43/1/05), w którym czytamy, że „Zawarte w ww. przepisach sformułowanie kompletne i zdatne do użytku nie oznacza samodzielne. W KŚT ujęte są także inne maszyny i urządzenia, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, np. przyczepa, naczepa czy wagony kolejowe i tramwajowe, lecz nikt nie odbiera im z tego powodu przymiotu środków trwałych”.
Dotyczy to również naczep, które są przez podatników wykorzystywane przy użyciu ciągników siodłowych niestanowiących ich własności, w tym użytkowanych na podstawie umowy leasingu. A zatem w przedstawionym stanie faktycznym osoba fizyczna może zaliczyć naczepę do środków trwałych. Może również – o ile spełnione są standardowe warunki określone przepisami art. 22k ust. 7–13 ustawy o PIT – tę naczepę jednorazowo zamortyzować.
Podstawa prawna
Art. 22a ust. 1 oraz art. 22k ust. 7–13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).