Mały podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) prowadzi działalność transportową. Dla działalności tej podatnik wziął w leasing operacyjny ciągnik siodłowy oraz kupił z własnych środków naczepę. Czy podatnik może zaliczyć naczepę do środków trwałych i jednorazowo zamortyzować?
Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, podlegającymi amortyzacji środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.
Reklama

Reklama
Mając to na uwadze, wyjaśnić należy, że wymóg, aby składnik majątku był kompletny i zdatny do użytku nie oznacza, iż musi on być zdolny do samodzielnej pracy. Jak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2009 r. (nr ITPB3/423-559/09/AW): „Składnik majątku spełnia te kryteria, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Poprzez sformułowanie »zdatny do użytku« należy rozumieć przede wszystkim możliwość faktycznego oraz prawnego użytkowania”.
A zatem naczepy mogą stanowić samodzielne środki trwałe (co zresztą potwierdza treść Klasyfikacji Środków Trwałych). Aktualne w tym zakresie pozostaje pismo naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu z 9 grudnia 2005 r. (nr PD/415-29.33.39.43/1/05), w którym czytamy, że „Zawarte w ww. przepisach sformułowanie kompletne i zdatne do użytku nie oznacza samodzielne. W KŚT ujęte są także inne maszyny i urządzenia, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, np. przyczepa, naczepa czy wagony kolejowe i tramwajowe, lecz nikt nie odbiera im z tego powodu przymiotu środków trwałych”.
Dotyczy to również naczep, które są przez podatników wykorzystywane przy użyciu ciągników siodłowych niestanowiących ich własności, w tym użytkowanych na podstawie umowy leasingu. A zatem w przedstawionym stanie faktycznym osoba fizyczna może zaliczyć naczepę do środków trwałych. Może również – o ile spełnione są standardowe warunki określone przepisami art. 22k ust. 7–13 ustawy o PIT – tę naczepę jednorazowo zamortyzować.
Podstawa prawna
Art. 22a ust. 1 oraz art. 22k ust. 7–13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).