Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swoje stanowisko w sprawie odliczania VAT od zakupu i eksploatacji samochodów przez firmy, które zasadniczo oferują je do sprzedaży.
Z obu wyroków wynika, że w przypadku samochodów zastępczych można odliczać 100 proc. VAT (od zakupu i eksploatacji) bez potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Przy demonstracyjnych ewidencja jest konieczna.
Wcześniej NSA orzekł tak samo 8 marca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1563/15, I FSK 1516/15, I FSK 1391/15).
Do 31 marca 2014 r.
Zanim nie zostały wprowadzone obecnie obowiązujące przepisy, dilerzy samochodowi nie musieli prowadzić ewidencji przebiegu dla pojazdów demonstracyjnych. Potwierdzała to interpretacja ogólna ministra finansów z 21 czerwca 2013 r. (PT10/033/4/87/LWW/13/RD61593). Minister stwierdził w niej, że podatnikom, których przedmiotem działalności jest odsprzedaż pojazdów samochodowych, przysługuje odliczenie VAT w pełnej wysokości w odniesieniu do pojazdów, które nie zostają od razu sprzedane, lecz czasowo służą w charakterze pojazdów demonstracyjnych/testowych.
Auta testowe...
Od kwietnia 2014 r. zmienił się jednak art. 86a ust. 5 ustawy o VAT. Obecnie mówi on, że można odliczyć 100 proc. podatku bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, gdy auta osobowe są przeznaczone wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży, oddania w odpłatne używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze (o ile stanowi to przedmiot działalności podatnika).
Pytanie do fiskusa dotyczyło tego, jak postępować na gruncie tych nowych przepisów. Zadała je spółka, która handlowała samochodami osobowymi i w związku z tym wykorzystywała część pojazdów do jazd testowych. Po kilku miesiącach sprzedawała je po niższej cenie. Przekonywała, że nie musi, a wręcz nie może prowadzić ewidencji przebiegu takich pojazdów. Prawo do pełnego odliczenia powinno więc jej przysługiwać bez spełnienia tego wymogu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zwrócił uwagę na użyte w nowym przepisie słowo „wyłącznie”. Następnie zauważył, że auta demonstracyjne nie służą wyłącznie do sprzedaży, bo przez kilka miesięcy są wykorzystywane do jazd testowych. W związku z tym – uznał – diler, który chce odliczać 100 proc. VAT, musi bezwzględnie prowadzić ewidencję przebiegu.
Firma tłumaczyła, że jest to zbędne utrudnienie, bo jazdy testowe i tak mają ścisły związek z jej działalnością.
Przegrała jednak w sądach administracyjnych. Zarówno WSA w Poznaniu, jak i NSA przyznały rację dyrektorowi poznańskiej izby.
Sędzia NSA Danuta Oleś wyjaśniła, że skoro w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT użyto słowa „wyłącznie”, to pojazdy nie mogą być wykorzystywane przejściowo do żadnych innych celów. A potwierdzić to może tylko ewidencja przebiegu.
...i zastępcze
W sprawie samochodów zastępczych zapadają wyroki korzystne dla podatników. W sprawie rozpatrzonej przez NSA 12 kwietnia br. spór z fiskusem toczyły dwie firmy. Jedna handlowała samochodami, druga zajmowała się naprawami. Obie udostępniały klientom auta zastępcze na czas awarii i napraw. Robiły to na podstawie umowy najmu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uważał, że w takim wypadku również konieczna jest ewidencja przebiegu. Zwrócił uwagę na to, że auta zastępcze, zanim trafią do rąk kontrahenta, muszą zostać do niego dostarczone, a to wiąże się z używaniem ich przez pracowników firmy.
Firmy wskazywały, że wprowadziły już wewnętrzne regulaminy, aby wykluczyć użycie samochodów do celów prywatnych. Uważały, że to wystarczy.
Zgodził się z nimi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Stwierdził, że w przypadku pojazdów zastępczych prowadzenie ewidencji nie jest wymagane. Przemieszczenie takiego auta, aby następnie udostępnić je wynajmującemu, nie przeczy używaniu go wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Przemieszczenie auta zastępczego, aby następnie udostępnić je wynajmującemu, nie przeczy używaniu pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1469/15, I FSK 1259/15 oraz 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1960/15, I FSK 1521/15, I FSK 2103/15, I FSK 2104/15.