Ani papierowa kserokopia, ani skan nie wywołują skutków prawnych doręczenia decyzji podatkowej. W obrocie prawnym nie mogą występować dwa oryginały tego samego pisma, jedno w formie papierowej, a drugie elektronicznej.
Na organach podatkowych spoczywa od 2016 r. bezwzględny obowiązek doręczania pism pełnomocnikom profesjonalnym (adwokatom, radcom prawnym i doradcom podatkowym) oraz organom administracji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 par. 5 ordynacji podatkowej). Podobny obowiązek dotyczy doręczania pism stronie, która złożyła podanie przez ePUAP, wyraziła zgodę lub sama złożyła wniosek o doręczanie pism drogą elektroniczną (art. 144a par. 1 Op).
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której wystąpią „problemy techniczne” uniemożliwiające organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wówczas może to nastąpić w sposób tradycyjny, pocztą lub przez uprawnione osoby i organy (art. 144 par. 3 Op).