Ministerstwo Finansów utworzy wykaz firm wykreślonych z rejestru VAT oraz takich, którym odmówiono wpisu. Przy okazji chce załatać lukę w przepisach, bo dziś Portal Podatkowy, na którym zamieszczane są dane o statusie firmy, działa bez podstawy prawnej.

W zasadzie będą dwa publiczne wykazy: podmiotów wykreślonych z rejestru VAT (i takich, którym odmówiono wpisu) oraz tych, które odzyskały status podatnika.

W obu mają figurować dane, których dziś na Portalu Podatkowym nie ma. Będzie więc można znaleźć nie tylko imiona i nazwiska właścicieli (wspólników) i nazwę firmy, lecz także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, w tym prokurentów. Każda osoba będzie oznaczona numerem PESEL bądź NIP, będzie podany numer REGON firmy i numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ujawniony też zostanie adres siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności.