Opodatkowanie nieruchomości uregulowane jest przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku będą niższe niż w ubiegłych latach.

Zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podlegają grunty, budynki i ich części oraz budowle i obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie obiekty nie podlegają daninie?

Spod ustawy wyłączone są natomiast użytki rolne i lasy, z wyjątkiem tych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych. Zwolnione z tego podatku są też grunty pod wodami powierzchniowymi, nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Kto musi odprowadzić podatek?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
- użytkownikami wieczystymi gruntów
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Oznacza to, że gminy ustalając swoje stawki daniny nie mogą tych kwot przekroczyć. Już drugi rok z rzędu górne kwoty należnych podatków uległy obniżce. Pociąga to za sobą konieczność przyjęcia przez samorządowców uchwał o nowych stawkach daniny. Zgodnie z zaleceniem resortu finansów gminy mogą ustanowić możliwie najwyższe kwoty podatku. Jeśli jednak w 2016 roku uchwaliły najwyższe stawki daniny wskazane przez ministerstwo, przed 1 stycznia 2017 roku muszą je obniżyć.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej