Mija termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Zobowiązani do tego podatnicy muszą przekazać formularz DT-1 do 15 lutego.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

W świetle prawa do zapłaty podatku od środków transportowych zobowiązane są osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami. Obowiązek ten dotyczy też jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, na które dany środek transportowy został zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych , a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Od jakich środków transportowych należy zapłacić podatek? Jakie stawki obowiązują w 2017 roku?

Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od środków transportowych. Oznacza to, że gminy ustalając swoje stawki daniny nie mogą tych kwot przekroczyć.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 804,30 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1341,76 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton 1610,10 zł
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3072,52 zł
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1878,43 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie 2374,85 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton 3072,52 zł
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1610,10 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie 1878,43 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton 2374,85 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. 1901,24 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22. 2403,69 zł

Kiedy nie trzeba płacić podatku?

Wyłączone spod ustawy są środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Daniny nie trzeba odprowadzać także od środków transportowych stanowiących zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Zwolnione z podatku są także pojazdy zabytkowe.

Gdzie złożyć deklarację?

Właściwym organem jest ten, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatek uiszcza się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.