Wraz z 1 stycznia 2017 zostanie nieznacznie obniżona stawka podatku leśnego do 42,02 zł za 1 ha fizyczny lasu. Oznacza to, że kwota ta w porównaniu z rokiem 2016 zmniejszy się jedynie o 17 groszy.

W roku 2017 nie ulegną zmianie zmienione zasady pobierania podatku leśnego, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że nie zostanie przywrócona obniżona stawka podatku dla lasów ochronnych, która wcześniej określona była na poziomie 50 proc.

Znowelizowane przepisy spowodowały, że postępowanie w związku z poborem podatku nie jest wszczynane, a to wszczęte jest umarzane jeśli wysokość podatku na dzień 1 stycznia nie przekroczy kosztów doręczenia w najniższej wysokości w obrocie krajowym ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota na wynosi obecnie 6, 10 zł.

Co więcej, zgodnie z wprowadzoną w mijającym roku zmianą, jeśli na osobie fizycznej będzie ciąży obowiązek podatkowy dotyczący podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego, o wysokości zobowiązania podatki będzie poinformowany przez organ podatkowy w jednej decyzji. Jednak warunkiem funkcjonowania tego przepisu jest położenie wszystkich przedmiotów opodatkowania na terenie jednej gminy.

Jeżeli z kolei grunty leśne stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) kilku osób fizycznych, wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym) wystawianym na któregokolwiek współwłaściciela (posiadacza).

Kto płaci podatek leśny?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne będące:
• właścicielami lasów,
• posiadaczami samoistnymi lasów;
• użytkownikami wieczystymi lasów;
• w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Od podatku leśnego zwolnione są:

• lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
• lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
• użytki ekologiczne;
• uczelnie;
• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
• placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
• prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej;
• jednostki badawczo-rozwojowe;
• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.Poza wymienionymi zwolnieniami rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia od podatku leśnego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (równoważnik 1 ha), obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m3.
Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.