ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA:

Czy podatnicy stosują cash pooling jako sposób zarządzania środkami finansowymi w ramach grupy kapitałowej?

EWA OPALIŃSKA:*

Tak, w ostatnim czasie zauważamy bardzo duże zainteresowanie wdrażaniem schematów opartych w szczególności na tzw. zero-balancing cash pooling. Schemat ten polega na koncentrowaniu nadwyżek pieniężnych poszczególnych uczestników na wspólnym rachunku bankowym należącym do pool leadera i zarządzaniu nimi poprzez pokrywanie debetowych sald występujących u konkretnych uczestników w danym cyklu rozliczeniowym. Wynikiem tych operacji jest zerowanie sald poszczególnych uczestników cash poolingu w przyjętym cyklu rozliczeniowym (zwykle w każdym dniu roboczym).

Jakie są zalety wdrożenia cash poolingu?

Jako główną zaletę cash poolingu można wymienić zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi poszczególnych spółek w grupie kapitałowej przez optymalne wykorzystanie ich nadwyżek pieniężnych oraz zminimalizowanie kosztów finansowania działalności gospodarczej spółek o dużych potrzebach inwestycyjnych. Schemat cash poolingu pozwala zatem na wygenerowanie znacznych oszczędności wynikających z odformalizowanego i łatwego dostępu do finansowania w ramach grupy kapitałowej. Ponadto konsolidacja sald uczestników cash poolingu umożliwia również wynegocjowanie z bankiem korzystniejszego oprocentowania dla spółek z grupy.

Czy wdrożenie struktur cash poolingu napotyka na trudności w zakresie oceny ich skutków podatkowych przez organy podatkowe?

Organy podatkowe od kilku lat wydają korzystne interpretacje podatkowe w zakresie oceny skutków podatkowych struktur cash poolingu. Potwierdzają w nich m.in. brak opodatkowania transferów środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami a pool leadrem podatkiem od czynności cywilnoprawnych, brak ograniczeń związanych z wliczaniem odsetek płaconych na rzecz pool leadera w koszty podatkowe, potwierdzenie poglądu, że uczestnicy cash poolingu w związku z transferami środków pieniężnych w ramach struktury nie świadczą usług opodatkowanych VAT.

Sytuacja od strony kwalifikacji podatkowej cash poolingu jest zatem bardzo korzystna, zachęca do wdrażania tych rozwiązań i stanowi rodzaj optymalizacji podatkowej.