Osoby fizyczne występujące o zwrot części VAT na materiały budowlane mogą czekać na rekompensatę nawet pół roku. Jest szansa, że termin ten zostanie znacznie skrócony.

Możliwość uzyskania zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych to przywilej, o który mogą się ubiegać osoby fizyczne budujące oraz remontujące mieszkania lub domy systemem gospodarczym. Przypomnijmy, że zwrot części wydatków poniesionych na inwestycję mieszkaniową dotyczy zakupu materiałów budowlanych, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7 do 22 proc. Wystarczy zbierać faktury i złożyć odpowiednio udokumentowany wniosek w urzędzie skarbowym. O rekompensatę można wnioskować raz w roku. Niestety na zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego czeka się długo.

Terminy zwrotu

Zasady refundacji części VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Zasadą jest, że zwrot jest przyznawany na podstawie decyzji wydawanej przez urząd skarbowy. Jednak inwestor samodzielnie oblicza – zgodnie z przepisami ustawy – kwotę zwrotu i wpisuje ją w składanym wniosku. Urząd skarbowy wnioski oczywiście weryfikuje. Ostatecznie, to organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu. Na wydanie decyzji w sprawie zwrotu urząd skarbowy ma aż sześć miesięcy. Natomiast kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zwrot części VAT na podstawie decyzji jest regułą, od której jednak ustawodawca przewidział wyjątek. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydawania decyzji. Niestety nawet osoby składające wnioski, które nie budzą zastrzeżeń fiskusa, oczekując na zwrot pieniędzy, muszą uzbroić się w cierpliwość. Kwota zwrotu w ich wypadku podlega wypłaceniu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.Weryfikacja wniosków

Warto przypomnieć, że tak długi okres oczekiwania Ministerstwo Finansów uzasadniało m.in. potrzebą przeprowadzania czasochłonnego postępowania wyjaśniającego oraz brakiem możliwości ustanowienia dodatkowych etatów w urzędach, które byłyby przeznaczone do zajmowania się zwrotem VAT dla inwestorów.
Z argumentem o brakach kadrowych trudno dyskutować, jednak uzasadnianie długiego, półrocznego terminu zwrotu VAT koniecznością przeprowadzania wnikliwych postępowań wyjaśniających nie do końca odpowiada istocie rozpatrywania wniosków bez wydawania decyzji. Taki tryb załatwiania spraw z założenia nie wymaga szczegółowych postępowań sprawdzających, lecz jedynie wstępnej weryfikacji. Nie zamyka to jednak organowi podatkowemu drogi do weryfikacji zasadności wniosku w ciągu 5 lat od jego złożenia.

Szybszy zwrot

Zdaniem Ministerstwa Finansów średni czas oczekiwania na zwrot części VAT z tytułu nabycia materiałów budowlanych wynosi obecnie 4,5 miesiąca – w przypadku zwrotów dokonywanych na podstawie decyzji i 3,5 miesiąca w przypadków zwrotów niewymagających wydania decyzji. Praktyka pokazuje jednak, że często urzędy skarbowe z wydaniem decyzji i wypłatą zwrotu czekają do ostatniej chwili. Wynika to również z tego, że wpływ największej ilości wniosków do urzędów skarbowych (co ma miejsce pod koniec roku) zbiega się z rozpoczęciem sezonu rozliczeń PIT.

Jest jednak szansa na skrócenie obecnych, długich terminów zwrotu. Komisja Przyjazne Państwo złożyła do Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zakładający skrócenie półrocznego terminu zwrotu do 60 dni. Nowy, skrócony termin ma się odnosić zarówno do wydawania przez urzędy skarbowe decyzji w sprawie zwrotu jak i terminu wypłaty rekompensaty, w przypadku zwrotów VAT bez wydawania decyzji.

W praktyce przyjęcie zmian oznaczałoby, że w przypadku wniosków załatwianych w drodze decyzji kwota zwrotu podlegałaby wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji, na której wydanie urząd skarbowy będzie miał 60 dni. Z kolei w przypadku zwrotów dokonywanych bez wydawania decyzji kwota zwrotu podlegałaby wypłaceniu w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Zmiana ma zmobilizować urzędników skarbowych do szybszego załatwiania spraw dotyczących zwrotu wydatków na materiały budowlane oraz ujednolicić terminy zwrotu z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług. Skrócenia terminu nie popiera jednak Ministerstwo Finansów. Zdaniem resortu półroczny termin potrzebny jest urzędnikom skarbowym na wykonanie czynności sprawdzających i weryfikację wniosków, które często zawierają błędy.