Zwrot części wydatków na materiały budowlane w związku z inwestycją mieszkaniową nie jest zwrotem podatku. Stanowi wyłącznie rekompensatę pieniężną dla osób realizujących inwestycje mieszkaniowe systemem gospodarczym, której wysokość uzależniona jest od kwoty VAT zapłaconej przy nabyciu materiałów budowlanych. Wypłacona inwestorowi kwota zwrotu nie podlega zatem późniejszej kontroli fiskusa w toku postępowania podatkowego. To podstawowy argument Ministerstwa Finansów, które sprzeciwia się propozycji skrócenia terminu na wydanie decyzji o zwrocie wydatków podatnikowi z sześciu miesięcy do 60 dni. W przypadku gdy zwrot zostanie dokonany w nieprawidłowej wysokości, weryfikacja decyzji w tej sprawie może nastąpić jedynie w trybie nadzwyczajnym: wznowienia postępowania podatkowego albo stwierdzenia nieważności decyzji.

Zwrot nienależny

Niedokładne zbadanie wniosku o zwrot wydatków na cele mieszkaniowe może powodować trudności w odzyskaniu przez urząd skarbowy bezzasadnie wypłaconych kwot. Filip Barański, wspólnik Kancelarii Prawnej Atys i Wspólnicy, wyjaśnia, że wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji w takim przypadku jest możliwe tylko, gdy są spełnione przesłanki wymienione w Ordynacji podatkowej. Jedną z przesłanek wznowienia jest wyjście na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji nieznanych organowi, który ją wydał.

– Przesłanka ta nie obejmuje jednak niedokładnej weryfikacji przez organ podatkowy dowodów dołączonych do wniosku o zwrot – mówi Filip Barański.

Ponadto, stwierdzenie nieważności decyzji lub wznowienie postępowania i ponowne rozstrzygnięcie sprawy nie umożliwia organom skarbowym odzyskania w trybie postępowania podatkowego kwot już wypłaconych.

– Skarb Państwa będzie zmuszony do wystąpienia z powództwem na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o nienależnym świadczeniu – stwierdza ekspert.

Termin załatwienia spraw

Półroczny termin zwrotu tłumaczy się koniecznością weryfikacji każdego zgłoszenia i ograniczoną możliwością zmiany wydanej decyzji. Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii KND & Partnerzy, wskazuje, że Ordynacja podatkowa przewiduje miesięczny termin załatwiania spraw wymagających postępowania dowodowego, nie dłużej niż dwa miesiące.

– Skoro termin ten wystarcza dla spraw podatkowych, brak jest racjonalnego uzasadnienia, by zwrot wydatków był rozpatrywany dłużej, tym bardziej że wszelkie dowody załącza się do wniosku – uważa Andrzej Nikończyk.

Podobnego zdania jest Mirosław Michna, doradca podatkowy, partner w KPMG, który uważa, że sześciomiesięczny okres oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zwrotu jest nieproporcjonalnie długi, biorąc pod uwagę, że podstawowym terminem dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej jest termin miesięczny.