Zmieniony zostanie sposób obliczenia proporcji. Odwrotnym obciążeniem zostaną objęte m.in. telefony. Zlikwidowany ma zostać również obowiązek korekty, jeśli dłużnik na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień (od upływu terminu płatności), będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.
Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia do nowelizacji ustawy o VAT. Resort proponuje w nich m.in. wprowadzenie mechanizmu prewspółczynnika dla podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane zarówno do działalności opodatkowanej, jak i niepodlegającej VAT. Zmiany mają też dotyczyć ulgi na złe długi, mechanizmu odwrotnego obciążenia i kaucji gwarancyjnej (stosowanej od sprzedawców towarów objętych zasadami solidarnej odpowiedzialności).

Proporcja po nowemu