Naczelny Sąd Administracyjny powołuje się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które prawo do zwrotu nadpłaty przyznaje nie tylko w prostym przypadku nie- przerzucenia części podatku akcyzowego, ale także w wtedy, gdy zwrot nadpłaty stanowi de facto pokrycie innych strat poniesionych przez podatnika w wyniku bezprawnego pobrania podatku, np. straty wynikające ze zmniejszenia przychodów (zysków) z powodu bezprawnego nałożenia akcyzy na produkt.

Z drugiej jednak strony NSA wydaje się sugerować odrębne drogi dochodzenia takich roszczeń, stwierdzając, że celem i istotą roszczenia o zwrot nadpłaty nie jest, jak to już wskazano powyżej, pokrycie wszelkiego uszczerbku spowodowanego zapłatą nienależnego podatku, lecz wyłącznie restytucja straty w majątku podatnika wywołanej bezpośrednio zapłatą takiego podatku.

Jeżeli natomiast w konkretnej sytuacji po stronie podatnika wystąpił inny uszczerbek (majątkowy bądź niemajątkowy), pozostający w adekwatnym związku przyczynowym z wadliwością podstawy opodatkowania, to uszczerbek taki może podlegać kompensacji, aczkolwiek nie w postępowaniu podatkowym, lecz w sądowym postępowaniu odszkodowawczym, toczącym się na podstawie art. 417 i następnych kodeksu cywilnego.

Cytowany pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może być interpretowany w sposób sprzeczny z dorobkiem orzecznictwa trybunału europejskiego i nie powinien ograniczać praw podatników do pokrycia ich uszczerbków wynikających z bezprawnego nałożenia podatku akcyzowego w ramach postępowania o zwrot nadpłaty.