Zmiany reguł dotyczących niedostatecznej kapitalizacji są skomplikowane i dotknąć mogą dużą grupę podatników – podkreślają eksperci podatkowi PwC.

Nowe zasady wynikają z rozpatrywanego obecnie przez Sejm projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 5 czerwca będzie on analizowany na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Istnieją duże szanse, że nowe regulacje obowiązywać będą już od 1 stycznia 2015 r.

Obecne zasady dotyczące niedostatecznej kapitalizacji przewidują, że po spełnieniu określonych warunków odsetki od pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany nie mogą być kosztem podatkowym. Warunkiem jest, aby chodziło o wspólnika posiadającego bezpośrednio co najmniej 25 proc. udziałów bądź o tzw. spółkę „siostrę”, w której ten sam podmiot posiada bezpośrednio 25 proc. udziałów. Jeśli suma zadłużenia pożyczkobiorcy wobec takich podmiotów przekraczała trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki to odsetki proporcjonalnie podlegały podatkowej restrykcji.

Podatnicy unikali opisanych ograniczeń, zaciągając pożyczkę od podmiotu z grupy, który nie był ich bezpośrednim udziałowcem. Stąd wzięła się m.in. rządowa propozycja rozszerzenia kręgu podmiotów objętych restrykcjami wynikającymi z przepisów o cienkiej kapitalizacji.

Jak wyjaśnili eksperci PwC nowelizacja przewiduje zmianę dotychczasowego sposobu ustalania kwoty odsetek, które mogą być ujęte jako koszty podatkowe oraz wprowadzi możliwość wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi z perspektywy przepisów podatkowych metodami: zmodyfikowaną wersją zasad obecnie obowiązujących oraz nową, alternatywną metodą. Po zmianach wzrośnie także grupa podatników objętych zasadami „niedostatecznej kapitalizacji”.

- Nowe regulacje mogą w praktyce spowodować zwiększenie obciążeń w CIT i to zarówno w aspekcie finansowym, jak i administracyjnym. Po zmianach, zasady niedostatecznej kapitalizacji będą dotyczyły szerszej grupy podatników a limit odliczalności odsetek dla celów podatkowych może być mniejszy. Dodatkowo - jeżeli podatnik zdecyduje się na zastosowanie zmodyfikowanej wersji obecnie obowiązujących zasad - musi liczyć się z obowiązkiem weryfikacji charakteru powiązań kapitałowych wobec wszystkich podmiotów finansujących jego działalność gospodarczą. Natomiast przy wyborze nowej metody dodatkowym obciążeniem administracyjnym będzie dokonywanie bieżącej prognozy rentowności działalności gospodarczej, która określa limit odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych – podkreślił Sławomir Krempa, partner w dziale prawno-podatkowym PwC.

Nowe zasady ustalania limitu tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” mogą istotnie wpłynąć na rozliczenia podatkowe polskich spółek. - Z początkiem 2015 roku podatnicy będą musieli zdecydować, którą metodę obliczania kwoty odsetek wybierają. Dlatego już teraz warto rozważyć dostępne opcje, dokonać analiz i obliczeń, by mieć jasność, która z metod będzie bardziej korzystna w sytuacji konkretnej spółki i podjąć odpowiednie kroki jeszcze przed wejściem nowych przepisów – zauważył Mieczysław Gonta, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC.

Pozostawienie podatnikowi możliwości wyboru oznacza w praktyce, iż to na nim spoczywa obowiązek poinformowania organów podatkowych. - W przypadku podjęcia decyzji o stosowaniu nowej metody liczenia limitu odsetek konieczne będzie zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego już w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego – wyjaśnił Maciej Nowicki, menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC.