Istniejąca od listopada 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna, której wspólnikami są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, zapłaci daninę od początku następnego roku - potwierdziła poznańska izba skarbowa. Nie może bowiem przyjąć jako roku obrotowego okresu innego niż rok kalendarzowy i skorzystać w ten sposób z przepisów przejściowych, które pozwalają na uniknięcie CIT jeszcze przez 12 miesięcy.

Interpretacja dotyczyła spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) istniejącej od 4 listopada 2013 r. Jej wspólnikami były spółka z o.o. oraz osoba fizyczna. Zgodnie ze statutem nowego podmiotu jego rok obrotowy miał pokrywać się z kalendarzowym i kończyć się 31 grudnia 2014 r.

SKA zapytała izbę skarbową od kiedy będzie podlegała opodatkowaniu CIT. Przedstawiciele spółki uważali, że nie będzie to początek 2014 r. jak wynika z ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ich zdaniem w tym przypadku może stosować przepisy przejściowe do nowelizacji, z których wynika, że CIT powinna płacić dopiero od początku 2015 r. (chodzi o art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej).

Pierwszy z przytoczonych przepisów wskazuje, ż nowe rozwiązania stosuje się od pierwszego dnia po początku roku obrotowego zaczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Drugi wprowadza jednak odmienne zasady wobec SKA, które powstały po 12 grudnia 2013 r. i w związku z tym ich rok obrotowy nie kończył się 31 grudnia oraz tych, które zmieniły rok obrotowy po 12 grudnia. Takie firmy są zobowiązane zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r., a ich pierwszy rok podatkowy zacznie się z początkiem 2014 r. SKA przypomniała, że art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości wprowadza zasadę, iż jeśli jednostka rozpocznie działalność w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas może wydłużyć swój okres rozliczeniowy powyżej 12 miesięcy, aż do końca następnego roku. To pozwoli uniknąć zapłaty CIT jeszcze przez 12 miesięcy – podsumowała SKA.

Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Przypomniała, że zgodnie z art. 11 ordynacji podatkowej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, o ile ustawy podatkowe nie stanowią odmiennie. Dodała, że innych zasad nie wprowadza ustawa o PIT, a jedynie art. 8 ustawy o CIT zgodnie z którym okresem rozliczeniowym spółki może być inny okres niż rok kalendarzowy, o ile mówi o tym np. jej statut i o zmianie powiadomiony został urząd skarbowy.

Izba zignorowała argumenty SKA związane z przepisami ustawy o rachunkowości podkreślając, że nie jest to inna ustawa podatkowa, o której mówi art. 11 ordynacji. Skoro więc wspólnikami SKA są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, to powinna ona przyjąć rok kalendarzowy jako kompromis ułatwiający realizację obowiązków podatkowych - wynika ze stanowiska izby. Dodatkowo SKA nie będzie mogła połączyć swojego pierwszego roku obrotowego, który skończy się 31 grudnia 2013 r. z następnym i w związku z tym będzie podatnikiem CIT już od 2014 r.

Wcześniej, 31 marca 2014 r., podobne stanowisko wyraziła bydgoska izba skarbowa w interpretacji (nr ITPB4/415-42/13/TK)

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2014 r. (nr ILPB3/423-80/14-2/JG)