Wykazanie w rocznej deklaracji CIT-8 skorygowanych zaliczek na podatek dochodowy nie pozbawia prawa do preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowych – orzekł NSA.
Spór z fiskusem toczył się o stawkę odsetek za zwłokę od zaliczek na CIT: czy ma być podstawowa, czy może być preferencyjna (wówczas było to 75 proc., obecnie jest 50 proc.). Ta ostatnia wynika z art. 56a par. 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim obniżoną stawkę odsetek stosuje się w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków: złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu siedmiu dni.
Sprawa dotyczyła spółki, która ustalała zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Jej problemy wzięły się z tego, że w trakcie roku renegocjowała warunki umowy z jednym z kontrahentów. W związku z tym obniżeniu uległy ceny kupionych już przez nią towarów. Kontrahent zwrócił jej kwotę wynikającą z obniżki, a ona skorygowała koszty wstecz (zgodnie z ówczesnymi wymogami fiskusa). Na skutek tego okazało się, że zaliczki powinny być wyższe i spółka musi dopłacić odsetki od zaległości podatkowej.
Spółka skorygowała wysokość zaliczek w zeznaniu rocznym (CIT-8) i wpłaciła różnicę między zaliczkami wpłaconymi w ciągu roku a tymi wynikającymi z zeznania rocznego. Odsetki za zwłokę obliczyła według obniżonej stawki, zgodnie z art. 56 par. 1a ordynacji.
Naczelnik urzędu skarbowego zwrócił jednak uwagę na to, że obniżona stawka odsetek wymaga złożenia korekty deklaracji. Tymczasem zaliczki od lat nie są już dokumentowane deklaracjami. W związku z tym naczelnik uznał, że firma nie może skorzystać z obniżonej stawki odsetek.
Spółka się z tym nie zgadzała. Uważała, że obniżone odsetki nie mogą być stosowane tylko w sytuacji, w której podatnik składa korektę deklaracji. Zwłaszcza gdy ustawodawca sam zrezygnował ze składania deklaracji przy zaliczkach. Liczy się to, że samemu poprawia się swój błąd, bez interwencji fiskusa, wpłacając należny podatek – argumentowała spółka.
Rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że liczy się cel, dla którego przepis został wprowadzony, a nie formalistyczne podejście do sprawy.
Tak samo stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że obniżona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie również do odsetek od nieuiszczonych w terminie zaliczek na podatek. Także wtedy, gdy zostaną one poprawione od razu w deklaracji CIT-8.
Sędzia Bogusław Woźniak wyjaśnił, że w deklaracji CIT-8 jest przewidziane miejsce na deklarowanie zaliczek. W związku z tym nie jest tak, że zaliczki w ogóle nie są deklarowane.
Sędzia dodał, że warto byłoby się zastanowić, czy podatnik nie powinien najpierw złożyć deklaracji CIT-8 z zadeklarowanymi zaliczkami, a następnie jej skorygować. Stwierdził jednak, że skutek byłby taki sam. Nie ma więc co utrudniać rozliczeń.
Równie korzystnie NSA orzekł 18 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 416/13).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2978/14.