Oprocentowanie od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy jest naliczane aż do dnia złożenia zeznania rocznego – orzekł WSA w Olsztynie.
Sprawa dotyczyła architekta prowadzącego działalność gospodarczą, który skorzystał z możliwości kwartalnego wpłacania zaliczek na PIT. Uiścił je terminowo za trzy kwartały. Natomiast za IV kwartał wpłacił zaliczkę dopiero 15 kwietnia następnego roku. Niedługo później – 20 kwietnia złożył zeznanie roczne.
Naczelnik urzędu skarbowego zażądał 775 zł odsetek od nieterminowo wpłaconej zaliczki za IV kwartał. Naliczył je od 21 stycznia (czyli od dnia następnego po upływie terminu płatności zaliczki) do 20 kwietnia (dzień złożenia zeznania).
Zwrócił uwagę na par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2005 r. nr 165, poz. 1373). Wynika z niego, że od nieuregulowanych w terminie zaliczek na PIT odsetki są naliczane do dnia wpłaty tylko pod warunkiem, że pokryją w całości sumę zarówno odsetek za zwłokę, jak i podatek do zapłaty wynikający z zeznania rocznego. W tym wypadku tak nie było, dlatego fiskus uznał, że odsetki należy naliczyć aż do dnia złożenia zeznania rocznego.
Architekt uważał, że odsetki powinny być naliczone tylko do dnia wpłaty. Od 15 kwietnia urząd skarbowy dysponował już wpłaconą kwotą. Nie powinien więc żądać za ten czas odsetek – argumentował podatnik.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zgodził się jednak z fiskusem. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o PIT zaliczka za ostatni kwartał roku powinna być uiszczona do 20 stycznia następnego roku. Niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową, od której nalicza się odsetki na podstawie art. 53 par. 1 ordynacji podatkowej. Z par. 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z 22 sierpnia 2005 r. wynika zaś, że odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek są naliczane do dnia złożenia zeznania rocznego. Skoro więc architekt złożył zeznanie 20 kwietnia, to istniały podstawy do naliczenia odsetek od 21 stycznia o 20 kwietnia 2016 r. – orzekł WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
Podobny wniosek płynie z orzeczenia NSA z 14 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 461-463/15). Sąd wyjaśnił, że podatnik, który nie chce płacić zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku, musi do 20 stycznia nie tylko złożyć zeznanie roczne, ale i uregulować wynikającą z niego kwotę podatku. – Termin na uiszczenie daniny nie przesuwa się do 30 kwietnia – orzekł NSA. Nie zgodził się z podatnikami, którzy złożyli zeznanie roczne do 20 stycznia, ale uważali że zaliczki mogą wpłacić do końca kwietnia. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 122/17.