Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługi wsparcia informatycznego nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zostały udokumentowane fakturą i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Spółce przysługuje zatem prawo do zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie tych usług do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, tj. w wysokości 20 000 zł. VAT wynikający z otrzymanej faktury w wysokości 4600 zł – jako podlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7 – nie stanowi kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT.
Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się produkcją zabawek (wyłącznie sprzedaż opodatkowana VAT). Spółka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 24 lutego 2020 r. nabyła od firmy X (podatnik VAT czynny) usługi wsparcia informatycznego o wartości 24 600 zł brutto, które wiązały się w sposób pośredni z prowadzoną przez spółkę Y działalnością. Na udokumentowanie wykonanych usług firma X wystawiła 24 lutego 2020 r. fakturę na kwotę netto 20 000 zł plus VAT w wysokości 4600 zł z 14-dniowym terminem płatności (do 9 marca 2020 r.). Y otrzymała tę fakturę 28 lutego 2020 r., a 2 marca 2020 r. dokonała zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta wskazany na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności. Dopiero 10 marca 2020 r. rozliczające Y biuro rachunkowe wskaże, że rachunek bankowy, na który spółka dokonała wpłaty, nie figuruje na białej liście podatników VAT. Spółka nie składała do urzędu skarbowego właściwego według siedziby kontrahenta zawiadomienia, na jaki rachunek dokonała zapłaty za tę fakturę. Jak powinno wyglądać rozliczenie nabytych od firmy X usług wsparcia informatycznego udokumentowanych fakturą z 24 lutego 2020 r.? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a VAT i zaliczki na CIT płaci za okresy miesięczne. Dla Y właściwa jest stawka CIT 19 proc.