Nabywca, który zapłaci za towar lub usługę w podzielonej płatności, nie będzie musiał obawiać się, że rachunku nie ma w wykazie podatników VAT. Sprzedawcy będą mogli wystawiać za zgodą konsumentów elektroniczne paragony.
Międzynarodowym korporacjom nie wolno będzie wykorzystywać struktur hybrydowych w celu unikania w Polsce podatku dochodowego. A szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przekazywać informacje o transgranicznych schematach podatkowych fiskusowi z innych państw UE. Pierwsza taka wymiana ma być już do 31 października 2020 r.
Zmienią się też zasady w rozliczaniu VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Nowelizacje w tym zakresie wejdą w życie zasadniczo 1 kwietnia 2020 r. Wczoraj oba projekty przyjęła Rada Ministrów. Teraz zajmie się nimi parlament.

Biała lista poprawiona

Jeden z nich zakłada, że jeżeli nabywca, który zapłaci sprzedawcy w podzielonej płatności (split payment) za fakturę o wartości powyżej 15 tys. zł, nie tylko jak dziś uniknie solidarnej odpowiedzialności za nierozliczony VAT, ale też zaliczy wydatek do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT (to nowość). Rząd wyszedł z założenia, że płatności w MPP są na tyle bezpieczne, że nie ma potrzeby, aby przy tej okazji dodatkowo weryfikować jeszcze, czy rachunek kontrahenta znajdował się w wykazie podatników VAT, zwanym powszechnie białą listą.
Pozostali podatnicy, jeśli zapłacą kontrahentowi na rachunek niewidniejący w wykazie, będą nadal mogli uniknąć sankcji w PIT i CIT przez złożenie zawiadomienia o płatności na druku ZAW_NR. Będą na to mieli jednak więcej czasu – 7 dni od zlecenia przelewu, a nie jak obecnie 3 dni. Zawiadomienie trzeba będzie złożyć do własnego urzędu skarbowego, a nie jak dziś do urzędu właściwego dla kontrahenta.
Wprost w przepisach zostanie zapisane, że podatkowe sankcje nie będą też dotyczyć płatności na rachunki gospodarki własnej lub sesyjne. Podatnik zaliczy też wydatek do kosztów uzyskania przychodu, jeśli zapłaci za fakturę dokumentującą czynności z tytułu: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

E-paragony

Sprzedawcy będą mogli wystawiać paragony elektroniczne (e-paragony), ale tylko ci, którzy korzystają z kas online (od 1 stycznia 2020 r. taki obowiązek mają np. mechanicy samochodowi, od 1 lipca 2020 r. będą mieć firmy gastronomiczne). Sprzedawcy posługujący się kasami online będą mogli przesyłać e-paragony klientom za ich uprzednią zgodą bądź nadal drukować papierowy paragon.

Wymiana informacji

Szef KAS będzie mógł przekazywać informacji o transgranicznych schematach podatkowych administracji skarbowej innych państw unijnych. Będą to materiały uzyskiwane na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. Pierwsza wymiana ma nastąpić do 31 października 2020 r.
Rząd zakłada, że dzięki przekazywaniu informacji o transgranicznych schematach podatkowych zwiększą się dochody jednostek sektora finansów publicznych z uszczelnienia systemu podatkowego. Według prognoz roczny wzrost wyniesie ponad 735 mln zł. Budżet państwa zyska ok. 555 mln zł, a jednostki samorządu terytorialnego ok. 180 mln zł.

Nowe obowiązki w MDR

Kolejna nowość to rozszerzenie obowiązku raportowania schematów transgranicznych za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2018 r. na wspomagających, czyli np. księgowych, notariuszy, biegłych rewidentów, pracowników banków. Obecnie taki obowiązek dotyczy jedynie promotorów (np. doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych) i korzystających (podatników).
Wspomagający będą musieli złożyć raport szefowi Krajowej Administracji Skarbowej tylko, jeśli wcześniej nie zrobili tego promotorzy i korzystający. Niezależnie od tego zmienią się zasady korzystania z pełnomocnictw szczególnych przy raportowaniu schematów podatkowych oraz przepisy związane z nadawaniem przez fiskusa numeru takiego schematu, czyli NSP.

Siódma klauzula

W ustawie o CIT pojawi się siódma klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona zniechęcać przedsiębiorców do nadużywania preferencji pozwalającej zaliczać do kosztów uzyskania przychodu hipotetyczne odsetki, jakie musieliby zapłacić, gdyby pożyczyli pieniądze, np. w banku. Przedsiębiorcy stracą prawo do takiej preferencji, jeśli będą się kierować głównie chęcią uzyskania korzyści podatkowej.

Groźne struktury hybrydowe

Kolejne zmiany mają zapobiec sytuacjom, w których międzynarodowe korporacje wykorzystują rozbieżności w przepisach poszczególnych państw unijnych dotyczących tego, jak traktować niektóre płatności. To dzięki wykorzystaniu „struktur hybrydowych” można np. podwójnie zaliczać takie płatności do kosztów uzyskania przychodu. Po zmianach taka sytuacja ma już nie być możliwa.

Pakiet quick fix

Projekt drugiej nowelizacji przyjętej wczoraj przez rząd dotyczy wdrożenia unijnego pakietu quick fix, który wprowadziła dyrektywa 2018/1910. Polska miała na to czas do 2020 r., ale nie zdążyła przyjąć przepisów w terminie.
Przyjęcie pakietu pozwoli m.in. wykorzystywać magazyny typu call off stock, gdy sprzedawca będzie chciał przenieść zapasy do magazynu nabywcy z innego państwa członkowskiego. Nabywca (z góry określony) odbierze je w dogodnym dla siebie momencie, a dostawca uzupełni zapasy.
Zmienią się też zasady rozliczania transakcji łańcuchowych, czyli takich gdzie jedna firma, np. polska (A) sprzedaje towar firmie niemieckiej (B – podmiot pośredniczący), a towar jest transportowany bezpośrednio do innej zagranicznej firmy (C).
Trudniej będzie skorzystać ze stawki 0 proc. VAT przy rozliczaniu transakcji wspólnotowych. Do tej pory, jeśli nabywca nie przekazał sprzedawcy ważnego numeru VAT widniejącego w unijnej bazie VIES, a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nie została wykazana przez sprzedawcę w informacji podsumowującej, to podatnik nie tracił prawa do stawki 0 proc., jeżeli do transakcji faktycznie doszło i nie wiązała się ona z oszustwem podatkowym.
Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie to już możliwe, bo prawo do stawki 0 proc. VAT będzie uwarunkowane podaniem ważnego NIP oraz wykazaniem transakcji w informacji podsumowującej.
Wraz z pakietem quick fix pojawią się nowe sankcje w kodeksie karnym skarbowym. Podatnikowi, który w ogóle nie powiadomi fiskusa o prowadzonym magazynie konsygnacyjnym (call off stock) albo złoży zawiadomienie po terminie lub z błędnymi informacjami, będzie grozić grzywna za wykroczenie skarbowe.

Łatwiej o Tax Free

Dzięki zmianom przepisów łatwiej będzie o skorzystanie z procedury tax free przy sprzedaży towarów obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej. Zniknie bowiem warunek osiągnięcia w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży w wysokości przynajmniej 400 tys. zł (art. 127 ust. 6 ustawy o VAT). Jest to konsekwencją niekorzystnego dla polskiego fiskusa wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 lutego 2018 r. (sygn. akt C-307/16).

Inne zmiany

Minister finansów określi w rozporządzeniu, jakiego rodzaju „niepodatkowe należności budżetowe” powinny trafiać na mikrorachunek podatkowy. Ma to zapobiec wątpliwościom podobnym do tych, które na początku 2020 r. powstały wobec mandatów i grzywien.
Fiskus zyska też podstawę prawną do korygowania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych w PIT.
Doprecyzowane zostaną niektóre przepisy dotyczące ulgi IP Box.
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji ustaw: – o PIT, CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw;
– o CIT, VAT, o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
Oba zostały przyjęte przez rząd.