Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.
Spółka z o.o. Y (podatnik VAT czynny) od 1 marca 2019 r. wynajmuje firmie X (podatnik VAT czynny) lokal użytkowy położony w Poznaniu. Zgodnie z zawartą umową wynajmującemu przysługuje miesięczny czynsz w wysokości 2000 zł plus należny VAT, ponadto najemca jest zobowiązany zwrócić mu poniesione koszty podatku od nieruchomości – za każdy miesiąc 1/12 kwoty tej daniny wynikającej z deklaracji DN-1 za dany rok. Za 2020 r. jest to 295,20 zł, a miesięczna rata wynosi 24,60 zł. Termin płatności czynszu (powiększonego o podatek od nieruchomości) przypada na 10. dzień następnego miesiąca. Fakturę za najem (wraz z odpowiednią kwotą podatku od nieruchomości) za marzec 2020 r. spółka wystawi 30 marca 2020 r. Przy czym najemca sam zawarł umowy z dostawcami mediów. Wynajmujący nie przerzuca więc na niego żadnych innych kosztów. Jak spółka Y powinna rozliczyć czynsz najmu oraz przerzuconą na klienta kwotę podatku od nieruchomości za marzec 2020 r.? Rokiem kalendarzowym spółki jest rok kalendarzowy, a właściwa dla niej stawka CIT wynosi 19 proc. VAT oraz zaliczki na CIT spółka opłaca za okresy miesięczne.

vat