Nabyłem usługę badania rynku u zagranicznego kontrahenta. W związku z zakupem muszę odprowadzić podatek u źródła. Jednak nastąpiła zmiana miejsca mojej siedziby. Czy może to prowadzić do zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego właściwego do rozliczenia podatku u źródła?
Polscy przedsiębiorcy dokonujący płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, na rzecz zagranicznych kontrahentów zobowiązani są do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności. Jest to podatek u źródła. [ramka]
Stawka
Podstawowa stawka podatku wynosi 20 proc. Jej wymiar może być ewentualnie modyfikowany (obniżenie stawki lub brak opodatkowania) przez umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli taka ma zastosowanie w danej sprawie. Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe przy zachowaniu wielu dodatkowych warunków wymienionych w ustawie. Warto wspomnieć, że niezależnie od umów międzynarodowych funkcjonuje zwolnienie partycypacyjne dla odsetek i innych podobnych należności wypłacanych pomiędzy spółkami powiązanymi w określony w ustawie sposób.
Reklama
Pobrany podatek płatnicy mają obowiązek przekazać w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego w danym przypadku w sprawach opodatkowania nierezydentów.

Reklama
Który urząd
W celu ustalenia, który urząd skarbowy w danej sprawie jest właściwy, należy sięgnąć po rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych. Rozporządzenie wskazuje, że w sytuacji gdy pobór podatku (od dochodów nierezydentów niepochodzących z działalności na terenie Polski) następuje za pośrednictwem płatnika, właściwym organem do wpłaty należnego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika.
Zmiana miejsca siedziby lub zamieszkania płatnika może prowadzić do zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego właściwego do rozliczenia podatku u źródła. Rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych nie odnosi się wprost do zmiany urzędu właściwego z punktu widzenia płatnika podatku u źródła. Uzasadnia to sięgnięcie do zasad ogólnych zmiany właściwości przedstawionych w ordynacji podatkowej.
Zgodnie z art. 18 par. 1 ordynacji podatkowej, jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
Po zakończeniu miesiąca
Artykuł 18a par. 1 ordynacji podatkowej precyzuje, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.
Biorąc pod uwagę to, że podatek u źródła jest podatkiem rozliczanym miesięcznie, jeżeli np. w połowie listopada płatnik zmieni siedzibę, to podatek należy uiścić na konto dotychczasowego urzędu. Jeżeli natomiast podatnik zmieni siedzibę po zakończeniu danego miesiąca, czyli w omawianym przypadku na początku grudnia, to podatek u źródła powinien zostać uiszczony na konto nowego urzędu skarbowego.
Do interesującej sytuacji może dojść w przypadku, w którym polski podmiot wypłaca należności licencyjne w miesięcznych okresach rozliczeniowych i działając jako płatnik, z jakiejkolwiek przyczyny, nie wpłacił należnego podatku u źródła. Powoduje to powstanie zaległości podatkowej z tego tytułu. [przykład]
Poza wpłatą podatku płatnik powinien również złożyć roczną informacją IFT-2R i IFT-1R w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. W razie zmiany właściwości miejscowej urzędu, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych, informację tę należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na ostatni dzień roku, z którego składana jest dana informacja.
RAMKA
Jakie dochody
Wśród dochodów opodatkowanych u źródła ustawa wymienia m.in.
● dochody z tytułu odsetek, praw autorskich i pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, i
● dochody z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
PRZYKŁAD
Zaległość
Przy założeniu, że zaległość płatnika powstała za każdy miesiąc od lipca do października i w połowie października płatnik zmienił siedzibę, właściwość urzędów skarbowych do wpłaty zaległego podatku u źródła należałoby ustalić następująco:
● urzędem właściwym do wpłaty zaległości za każdy miesiąc do października jest urząd skarbowy ustalony według nowej właściwości płatnika (zmiana siedziby płatnika nastąpiła po zakończeniu każdego z miesięcznych okresów rozliczeniowych),
● urzędem właściwym do wpłaty zaległości za październik będzie urząd skarbowy ustalony według wcześniejszej właściwości miejscowej (zmiana siedziby płatnika nastąpiła w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, tj. w październiku).
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 ze zm.).