Podatnik w ramach swojej działalności chce otworzyć nowy dział, który ma się zajmować projektowaniem wnętrz (PKD 7410 Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania). Przedsiębiorca ma zamiar podpisać umowę-zlecenie z architektem, który będzie wykonywał dokumentację projektową wnętrz oraz pozostałe obowiązki projektanta (np. przygotowanie rzutów projektu wnętrz, komputerowe wizualizacje wnętrz oraz nadzór autorski nad realizowanym projektem). Przedsiębiorca będzie sprzedawał projekty indywidualnym odbiorcom. Twórcą projektów będzie architekt, z którym będzie podpisana umowa-zlecenie. Na sprzedawanych projektach jako autor będzie widniał architekt, który wykonywał projekt. Przedsiębiorca nie będzie wprowadzał innowacji. Przedmiotem sprzedaży będzie usługa projektowa. Podatnik wystawi fakturę za sprzedaż wykonanej usługi. Na fakturze będzie wyszczególnione, że dotyczy wykonania projektu wraz z przeniesieniem praw autorskich. Czy do sprzedaży opisanych projektów można zastosować 8-proc. stawkę VAT?
EKSPERT RADZI
Na podstawie zawartej z architektem umowy (zlecenia) na wykonanie projektu wnętrza przedsiębiorcy będzie przysługiwało autorskie prawo majątkowe do projektu stworzonego przez architekta. Trzeba jednak zastrzec, że nie będzie mu przysługiwało autorskie prawo osobiste, a w szczególności prawo do autorstwa utworu (projektu). Niespełniona więc będzie przesłanka do uznania przedsiębiorcy za twórcę w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna (człowiek) będąca autorem utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli utwór powstaje w ramach funkcjonowania określonej osoby prawnej, np. spółki z o.o., to de facto jest on kreowany przez osoby fizyczne przez tę osobę prawną zatrudnione, np. w charakterze pracowników albo przyjmujących zamówienie na podstawie umowy.
Przechodząc do regulacji zawartych w ustawie o VAT, trzeba przytoczyć art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy, z którego wynika, że z 8-proc. stawki podatku korzystają usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.
Oznacza to, że do usług przeniesienia majątkowych praw autorskich opisanych w pytaniu nie ma zastosowania art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy, a tym samym nie ma zastosowania stawka podatku VAT 8 proc. W konsekwencji przedmiotowe usługi powinny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 23 proc.
Stanowisko takie zaprezentował również dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 21 października 2016 r. (nr IBPP2/4512-572/16-2/BW).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).